Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по 3.3 политически науки /политически идеологии и национална сигурност/, обявен в ДВ, бр. 41/01.06.2012