Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по професионално направление 4.4. науки за земята /социална и икономическа география география/, обявен във в. ДВ, бр. 9 от 02.02.2016 г.