Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по 4.4. Науки за земята /геология и проучване на полезните изкопаеми - нефтена геология/, обявен в ДВ, бр.5/17.01.2012 г.