Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Резултати от конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 2021 на МОН

   

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ

СЕСИЯ 2021

 

Факултетна комисия на ГГФ по ННП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ“ оповестява следните резултати от проведената конкурсна сесия 2021:

До участие в конкурса са допуснати всички постъпили кандидатури – общо 10. Всяко проектно предложение е рецензирано от двама експерти. Резултатите са сведени до средно аритметичен брой точки от двете независими рецензии, въз основа на което проектните предложение са класирани, както следва:

Среден резултат от рецензиите, брой точки Тема на проектното предложение
40 ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ НОВАТА КЛАСИФИКАЦИЯ “EUNIS” В ОБЩИНА БРЕЗНИК
39,5 ПРИЛОЖЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАЗРАБОТЕНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАДСКАТА МОРФОЛОГИЯ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЛС И ГЕОИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ХИДРОКЛИМАТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРА НА ГР. БУРГАС)
39 КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ПЪТЕКИТЕ, ПАЛАТКОВИТЕ ЛАГЕРИ И ПОСЕТИТЕЛИТЕ В РАЙОНА НА ЦИРКУСА НА СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА
39 ОЦЕНКА НА ЗОНИТЕ НА ЕРОЗИЯ И ОТЛАГАНЕ ВЪВ ВОДОСБОРИ И АЛУВИАЛНИ КОНУСИ В ЮЖНИТЕ СКЛОНОВЕ НА СТАРА ПЛАНИНА ЧРЕЗ GIS И МОРФОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ЦИФРОВ МОДЕЛ НА РЕЛЕФА
39 МОРФОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ВОДОСБОРНИ БАСЕЙНИ ВЪВ ВИТОША
39 РАЗНООБРАЗИЕ НА МЕДОНОСНА РАСТИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ
38,5 РЕВИЗИЯ НА ЧАСТ ОТ СТРАТИГРАФИЯТА И ЛИТОЛОГИЯТА НА ВУЛКАНСКИТЕ И ВУЛКАНОГЕННО-СЕДИМЕНТНИ СКАЛИ ОТ ЧЕЛОПЕШКА СВИТА, ЧЕЛОПЕШКА ИВИЦА
38 РОЛЯ НА НПО ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ПОЗИЦИЯ КАТО КОРЕКТИВ НА ВЛАСТТА ПО ОБЩЕСТВЕНО-ЗНАЧИМИ ЗА СОФИЯ ПРОБЛЕМИ
37,5 ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМОТО РИМСКО АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН РИЛА-ПИРИН КАТО РЕСУРС ЗА ТУРИЗЪМ И ГОТОВНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
28,5 УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО И ОЦЕНКАТА НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ СМЕТКИ СВЪРЗАНИ С ВОДИТЕ

 

Въз основа на получените резултати и предвид размера на предоставения на ГГФ финансов бюджет за 2021, ГГФ обявява за финансиране, с период на договора от 7 месеца при 4 часова дневна ангажираност, проектните предложения на изследователи от 5 специалности на ГГФ, както следва:

 

В категорията „Млад учен“:

  1. ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМОТО РИМСКО АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН РИЛА-ПИРИН КАТО РЕСУРС ЗА ТУРИЗЪМ И ГОТОВНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
  2. РАЗНООБРАЗИЕ НА МЕДОНОСНА РАСТИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ

В подкатегорията: „Млад учен“, продължаващ изследванията си от 2020 година:

  1. ПРИЛОЖЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАЗРАБОТЕНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАДСКАТА МОРФОЛОГИЯ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЛС И ГЕОИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ХИДРОКЛИМАТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРА НА ГР. БУРГАС)

В категорията „Пост-докторант“:

  1. МОРФОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ВОДОСБОРНИ БАСЕЙНИ ВЪВ ВИТОША
  2. РЕВИЗИЯ НА ЧАСТ ОТ СТРАТИГРАФИЯТА И ЛИТОЛОГИЯТА НА ВУЛКАНСКИТЕ И ВУЛКАНОГЕННО-СЕДИМЕНТНИ СКАЛИ ОТ ЧЕЛОПЕШКА СВИТА, ЧЕЛОПЕШКА ИВИЦА
  3. РОЛЯ НА НПО ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ПОЗИЦИЯ КАТО КОРЕКТИВ НА ВЛАСТТА ПО ОБЩЕСТВЕНО-ЗНАЧИМИ ЗА СОФИЯ ПРОБЛЕМИ
  4. УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО И ОЦЕНКАТА НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ СМЕТКИ СВЪРЗАНИ С ВОДИТЕ

В категорията „Пост-докторант“, продължаващ изследванията си от 2020 година:

  1. КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ПЪТЕКИТЕ, ПАЛАТКОВИТЕ ЛАГЕРИ И ПОСЕТИТЕЛИТЕ В РАЙОНА НА ЦИРКУСА НА СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА
  2. ОЦЕНКА НА ЗОНИТЕ НА ЕРОЗИЯ И ОТЛАГАНЕ ВЪВ ВОДОСБОРИ И АЛУВИАЛНИ КОНУСИ В ЮЖНИТЕ СКЛОНОВЕ НА СТАРА ПЛАНИНА ЧРЕЗ GIS И МОРФОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ЦИФРОВ МОДЕЛ НА РЕЛЕФА
  3. ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ НОВАТА КЛАСИФИКАЦИЯ “EUNIS” В ОБЩИНА БРЕЗНИК

 

Решенията на Комисията са подложени на гласуване и одобрени на редовно заседание на Факултетния съвет на ГГФ от 16.03.2021. Всички кандидати са уведомени за резултатите чрез служебната поща.

 

Комисията благодари на всички кандидати за проявеният интерес към конкурса на ГГФ и им пожелава спорна работа и висока резултатност!