Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Общоуниверситетска Научна Конференция в рамките на Климентовите дни в Алма Матер на тема: „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“

   

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Академичният състав на СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ и
Университетът в Битоля „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Ви канят на

Общоуниверситетска Научна Конференция

в рамките на Климентовите дни

на тема:

„ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“

3, 4 и 5 ДЕКЕМВРИ 2020 г., София

 

Образователните системи днес са изправени пред сериозния проблем как да обвържат наученото във формалното и неформално образование с реалната реализация на хората като личности и професионалисти. Понятието компетентност е възможност за целеполагане в образованието, която изгражда мостове между знанието в рамките на определена научна област и ефективните действия, основани на това знание. Академичното отношение и отдаденост към образованието на бъдещите поколения изискват активно взаимодействие между учители, учени и образователни експерти, от всички академични области и по същество от всички специалности, за постигането на високи образователни резултати на национално и международно ниво.

Научната конференция на тема „Измерения на компетентността“ си поставя за цел да картографира различните употреби на понятието в теорията, методиката, образователната практика, образователните политики, както и значението на компетентностите за личностното и професионалното развитие; да изследва взаимовръзките между понятия като компетентностен подход, научна грамотност, знания и умения и др. Очакването е да бъде очертано споделено разбиране за компетентността и да бъдат формулирани препоръки за педагогическата практика на преподаватели от висшите и средните учебни заведения в България и Северна Македония.

Тематични акценти на конференция включват, но и не се ограничават до:

  • теоретични изследвания на компетентността;
  • компетентности и функционална грамотност;
  • ключови компетентности като глобална образователна цел в училище;
  • личностни и професионални компетентности;
  • образователни политики и компетентностен подход;
  • подходи и методи за изграждане на компетентности.

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Всеки автор може да представи един доклад (самостоятелно или в съавторство) за участие в конференцията.

2. Заявките за участие и резюме на докладите (до 200 думи) се изпращат до 17 ноември 2020 г. чрез регистрационния онлайн формуляр достъпен на следния адрес: https://bit.ly/2HITEEL

3. Времето за представяне на всеки доклад е до 30 минути (20 минути представяне и 10 минути за въпроси).

4. Готовите за публикуване доклади трябва да се изпратят след приключване на конференцията най-късно до 15.02.2021 г. Допълнително ще се оповестят изискванията за формата и обема на докладите на страница: http://su-phls.info/

5. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в специален рецензиран сборник с научни доклади от Университетското издателство на СУ „Св. Климент Охридски”.

6. Не се изисква такса за участие в конференцията.

7. Окончателната програма за конференцията ще бъде предоставена на участниците на 25.11.2020 г. и публикувана на адрес: http://su-phls.info/.

Конференцията ще се проведе съобразно епидемичната обстановка на 3, 4 и 5 декември 2020 г., в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, при спазване на всички мерки за безопасност и противоепидемична защита. Имаме готовност, ако се налага, конференцията да се проведе изцяло ОНЛАЙН.

За допълнителна информация, моля, пишете на dihinkova@phls.uni-sofia.bg

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

проф. д-р Марјан Ѓуровски, Проректор на Универзитетот „Св.Климент Охридски„ Битола; проф. д-р Цане Мојаноски, Факултет за безбедност-Скопје, УКЛО – Битола; проф. д-р Марија Маленковска Тодорова, Технички факултет-Битола, УКЛО-Битола; проф. д-р Деан Илиев, Педагошки факултет-Битола, УКЛО-Битола; проф. д-р Љупчо Кеверески, Педагошки факултет-Битола, УКЛО-Битола. проф. дпн Адриана Дамянова; проф. дпн Вася Делибалтова; проф. дпн Сийка Чавдарова–Костова; проф. дсн Цветан Давидков; проф. д-р Божидар Андонов; проф. д-р Тодор Мишев; доц. д-р Мая Гайдарова; доц. д-р Мая Василева; доц. д-р Елена Бояджиева; доц. д-р Невена Панова; доц. д-р Николина Николова; доц. д-р Георги Бърдаров; доц. д-р Надежда Райчева; доц. д-р Мирена Легурска; доц. д-р Анна Бешкова; доц. д-р Евгени Йорданов; доц. д-р Мария Григорова, гл.ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева гл.ас. д-р Евелина Варджийска; гл.ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова; гл.ас. д-р Деница Хинкова; ас. Екатерина Томова; Елица Пелтекова; Васил Лозанов; Теодора Тодорова; Иван Кирков; проф. д-р Веселин Дафов.