Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Управление / Ръководители катедри

   

Катедра/Звено

Ръководител

E-mail

Астрономия Доц. д-р Евгени Овчаров evgeni@phys.uni-sofia.bg
Атомна физика Проф. дфн Георги Райновски rig@phys.uni-sofia.bg
Квантова електроника Доц. д-р Иван Хълтъков ivanhalt@phys.uni-sofia.bg
Метеорология и Геофизика Доц. д-р Николай Рачев nick@phys.uni-sofia.bg
Методика на обучението по физика Доц. д-р Мая Гайдарова mayag@phys.uni-sofia.bg
Обща физика Доц. д-р Васил Вълчев vdv@phys.uni-sofia.bg
Оптика и спектроскопия Проф. дфн Асен Пашов pashov@phys.uni-sofia.bg
Радиофизика и електроника Доц. д-р Живко Кисьовски kissov@phys.uni-sofia.bg
Теоретична физика Проф. дфн Валентин Попов vpopov@phys.uni-sofia.bg
Физика на кондензираната материя Доц. д-р Веселин Дончев vtd@phys.uni-sofia.bg
Физика на твърдото тяло и микроелектроника Проф. дфн Евгения Вълчева epv@phys.uni-sofia.bg
Ядрена техника и ядрена енергетика Доц. д-р Ивайло Христосков i.christoskov@phys.uni-sofia.bg
Университетски център по космически изследвания и технологии Доц. д-р Явор Шопов yyshopov@phys.uni-sofia.bg
Лаборатория по лазерна техника Доц. д-р Иван Стефанов lambrev@phys.uni-sofia.bg