Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Физически факултет / Комуникационна и компютърна техника / Безжични мрежи и устройства - I

   

Магистърска програма: Безжични мрежи и устройства - I

Срок на обучение: 3 семестъра / 4 семестъра
Форма на обучение: редовна / задочна

Ръководител: доц. д-р Станимир Колев
тел.: 02 / 8161 689
е-mail: skolev@phys.uni-sofia.bg
Web: http://wireless.phys.uni-sofia.bg;
http://www.phys.uni-sofia.bg/~dankov

 

Учебен план - редовно обучение (pdf)
Учебен план - задочно обучение (pdf)

 

Съвременните безжични комуникации са една от най-бързо развиващите се човешки дейности. Само в рамките на една трета човешки живот се смениха три поколения мобилни клетъчни системи и се появиха безжични мрежи, които днес определят един съвсем нов облик на комуникационното общуване между хората. На ход са мрежите от четвърто поколение (LTE, WiMAX), характеризиращи се с нови разнообразни услуги и висока скорост на трансфер на данни, мултимедия и софтуерно радио. Темповете на нарастване на безжичните форми за пренасяне на реч и данни за частни и корпоративни цели и технологиите за това са наистина впечатляващи. Разширяват се и качествено се трансформират функциите на безжичните мрежи за връзка с интернет, сигурното предаване на данни и изображения, глас през интернет VoIP, нови мултимедийни услуги, „мобилен безжичен офис“, телемедицина, радиочестотни идентификационни устройства, сензорни мрежи и пр. Ключови моменти бяха през 2004 г., когато броят на потребителите на безжичен интернет в световен мащаб надхвърли този на потребителите с жичен интернет, и през 2014 г., когато потребителите на мобилен интернет надхвърлиха тези на безжичен. Независимо от това, бързо се развиват безжичните локални мрежи (WLAN), както и на персонални компютри и терминали с техните интерфейсни устройства (PAN мрежи). Вече се говори и за мрежи с периметър на действие около тялото на човека (BAN). Обединяват се компютърни, безжични, мобилни и оптични мрежи, непрекъснато се появяват нови функции, услуги и технологии от ново поколение, говори се за 4-та индустриална революция. Това неизбежно променя начините на общуване и развитие на обществото – социални мрежи, обмен на електронна информация, електронно правителство и пр. След 2020 актуални ще са 5G комуникациите: огромна скорост на трансфер до 10 Gb/s, хиляди потребители, стотици хиляди сензорни връзки, Internet of Things, умни къщи, умни градове, коли без водачи и пр.

Цел на програмата: Изграждането, разширяването и поддържането на съвременните комуникационни мрежи и комуникационни технологии с толкова бързо променящи се характеристики неминуемо изисква наличието на специалисти с по-широки познания за архитектурата на мрежите и функционалността на използваните устройства, за тяхното програмиране и за начините на обмен на данни между тях. Освен традиционните умения за софтуерното поддържане на мрежите, познаването на тяхната организация и протоколи за връзка от важно значение са и познанията за физичните основи на мобилните радиоканали, за устройството и функционирането на приемниците, предавателите, антените; за микровълновите измервания, за въздействието на микровълните върху човека и други физични по своята същност познания за мрежите и устройствата. Именно тук е и привлекателната сила на магистърската програма Безжични мрежи и устройства във Физическия факултет – тя осигурява една стабилна подготовка на специалисти с достатъчно пълен комплект знания и иновативен поглед към бъдещата им работа.

Структурата на магистърската програма Безжични мрежи и устройства включва 3 образователни групи в 3 етапа: 3 уводни избираеми дисциплини (за около 1.5 месеца от началото на обучението), 7 задължителни и от 7 до 10 избираеми дисциплини (от общо 19) в 5 направления (за около 1 година) и практика (курсов проект) с индивидуални задачи (за около 1/2 година в края на обучението). Понеже студентите идват от различни учебни заведения и с различно ниво на подготовка, уводните дисциплини са предназначени за изравняване и опресняване на познанията на студентите от бакалавърската степен по общотеоретичните и приложно-практическите основи на програмата. Задължителните и избираемите дисциплини и индивидуалната практика са разпределени в 5 направления: 1) Електродинамика, разпространение на сигнали, информация и статистика; 2) Сигнали, модулации, кодиране и достъп; 3) Комуникационни устройства и системи (интегрални схеми и микровълнова и безжична техника); 4) Мрежи, протоколи, програмиране и софтуер, сигурност, трансфер на данни, и 5) Иновации и управление, правни и икономически проблеми на мрежите. Особено силна част на програмата, която се среща по-рядко в други подобни програми, е частта, свързана с интегралната електроника, микровълновата техника, измерванията, антените, сателитните комуникации, сензорните мрежи, радиочестотните идентификационни устройства, оптичната комуникационна техника, електромагнитната съвместимост, сигналната интегрираност и др., където преподавателският екип има голям опит. Именно това кара бакалаври от различни висши училища да желаят да продължат образованието си в тази магистърска програма – тук те намират уникални нови знания. Добре подбраният преподавателски екип – университетски преподаватели с богат опит и добре подготвени преподаватели от бизнеса, които задават „state-of-the-art“ ниво на изучаваните проблеми, както и почти 100% обезпеченост на лекционните курсове с авторски учебници (хартиени или електронни), силно подпомага студентите и увеличава ефективността на занятията. В програмата са включени и два уникални еднократни курса в летния и зимния семестър, за които се канят известни специалисти по актуални проблеми от тематиката на програмата, а темите са различни всяка година. Магистърската програма е оптимизирана за около 15–20 студенти годишно, за да не се губи връзката с отделния студент и да се запази ефективността и пълнотата на учебния процес. Структурата и специфичните особености на платформата на обучение в интердисциплинарната магистърска програма Безжични мрежи и устройства са публикувани в няколко статии на английски език, последната от които е на онлайн адрес: http://www.ijmef.org/ paper Info.aspx?ID=2583.

Срокът за редовно обучение в програмата Безжични мрежи и устройства е 1.5 години, или 3 семестъра, с обем 720 учебни часа (за които се дават 60 ECTS кредита) и завършва с учебна практика (или курсов проект) и защита на дипломна работа (още 30 ECTS кредита). Срокът на задочното обучение е 4 семестъра с общо 90 ECTS кредита (както при редовно обучение). Важно е да се знае, че задочното обучение (както и редовното) се провежда през целия семестър в удобно време вечер.

Условия за кандидатстване: В програмата се приемат кандидати с бакалавърска степен по физика и инженерна физика, но също и бакалаври с близки до тематиката на програмата специалности от всички технически висши учебни заведения.

Приемът на кандидати за редовна форма е през зимния семестър. Задочното обучение започва през летния семестър. Приемът на кандидати за редовно или задочно обучение за места, субсидирани от държавата, става с изпит, а за платено обучение – само по документи (по успеха от дипломата за висше образование при среден успех, не по-нисък от Добър). В програмата са предвидени избираеми изравняващи дисциплини за студенти, завършили бакалавърска степен във Физическия факултет, в друг факултет или друго висше училище. Формата на държавен изпит е защита на магистърска дипломна работа пред комисия. Завършилите програмата магистри могат да работят в области, свързани със създаване, разширяване, преструктуриране и поддържане на безжични, мобилни, сателитни и оптични мрежи, във фирми в областта на комуникациите, електрониката и информационните технологии и пр. Те могат да продължат образованието си като докторанти и да кандидатстват за преподавателски длъжности.

 

От самото си създаване в програмата се обучава винаги пълна група студенти, като в последните години типичната обща бройка на едновременно обучаваните редовни и задочни студенти е 15–25. Занятията се водят главно вечер, по групи от 2–3 курса едновременно на всеки 1–1.5 месеца. Това позволява доста ефективно обучение, с много индивидуални задачи и самостоятелни проучвания по всички дисциплини. Има много избираеми курса в съвременни области; непрекъсното се актуализират. Има и много лабораторни практикуми, както и компютърно обучение чрез специализирани софтуери и симулатори. В програмата се обучават студенти и от други факултети на СУ (основно от ФМИ), както и от други висши училища (ТУ – София, НБУ, ЮЗУ, ПЖИ, ШУ, УНИБИТ и др.). Важна иновация в програмата е възможността за обучение по еднократни курсове по съвременни проблеми на комуникациите – един много ефективен механизъм за бързо включване на съвременни и най-последни разработки в бранша, четени от подбрани специалисти от бизнеса.

Вече няколко години има реален обмен на студенти от настоящата програма с подобни програми в други университети чрез програмата Еразъм (и в двете посоки). Има подписани споразумения за сътрудничество и обмен на 3-ма студенти за общо 18 месеца между Софийския университет и Ecole d’Ingenieurs (ECE-Paris, France), Aalborg University (Copenhagen, Denmark), Instituto Superior Technico (IST-Lisbon, Portugal), Сибирския аерокосмически университет в Красноярск, Русия. Oчакват се и други. Чуждестранните студентите се обучават на английски език съгласно правилата на програмата.

 

Вижте също магистърската програма Безжични мрежи и устройства – II.