Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Физически факултет / Физика и математика / Методология на обучението по физика и астрономия

   

Магистърска програма: Методология на обучението по физика и астрономия

 

Срок на обучение: 2 семестъра / 3 семестъра
Форма на обучение: редовна / задочна

Ръководител: доц. д-р Мая Гайдарова
тел.: 8161 749
е-mail: mayag@abv.bg

 

Учебен план - редовно обучение(pdf)
Учебен план - задочно обучение(pdf)

 

Условия за кандидатстване: Магистърската програма Методология на обучението по физика и астрономия е с продължителност два семестъра за редовна форма на обучение и три семестъра за задочна. Тя е предназначена за бакалаври, завършили специалностите Физика и математика, Физика и информатика, Химия и физика, Физика, Химия, Биология, Инженерна физика, Ядрена техника и енергетика, Астрофизика, метеорология и геофизика, както и някои инженерни специалности, като последните, за да получат и квалификация за учител по физика и астрономия, задължително трябва да изберат дисциплините Педагогика и Психология.

Приемат се кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от добър). Програмата започва през зимния семестър.

Магистърската програма има за цел да даде разширени познания в широк спектър от областта на преподаване на физиката и астрономията. От една страна, в учебния план са застъпени курсове от почти всички основни области на съвременната физика и астрономия, а от друга – дисциплини с методологическа и дидактическа насоченост.

Завършилите програмата ще получат не само съответната образователно-квалификационна степен „магистър“, отличаваща ги от преподавателите по физика и астрономия с бакалавърска такава, но и ще придобият значително по-задълбочени и на по-високо ниво знания и умения във важни и съвременни области на педагогиката и методиката на преподаване на физика и астрономия, както и на предмета човекът и природата.

По съдържание учебният материал, от една страна, е съобразен и базиран на бакалавърските курсове по методика на обучението по физика и астрономия, а от друга, той покрива общоприетите изисквания за магистърска степен. В този аспект една част от курсовете третират материя от бакалавърското обучение, но на по-високо ниво, съответстващо на степента „магистър“, а друга част третират съвременни постижения на дидактиката и психологията – Методика на педагогическите изследвания, Психология на управлението, Доцимология, Методика на профилираното обучение и др. Отделено е внимание и на обучението по организация и управление на образованието (училищен мениджмънт), което дава възможност за бъдещо кариерно развитие.

Към курсовете, надграждащи знанията по съответните раздели на общата физика и астрономията, са предвидени семинарни упражнения по решаване на задачи по физика и астрономия. В първия семестър е предвиден специален практикум по методика и техника на учебния физичен експеримент, а във втория семестър са предвидени педагогическа практика и стаж в базови училища.

Предложени са 9 задължителни курса и 11 избираеми, от които студентите трябва да изберат 4. С разрешение на ръководителя на програмата някои от избираемите курсове могат да бъдат заменени с такива от други магистърски програми, свързани по тематика с дипломната работа. Избираемите курсове са като физични (Квантова физика, История на физиката, Метеорология и геофизика), така и методични (Междупредметни връзки в обучението по физика), което подпомага бъдещите учители в по-добрата им професионална реализация.

Програмата завършва с два държавни изпита – дипломна работа и практически държавен изпит в училище.