Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Красимир Спасов Дамов, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на докторантa на самостоятелна подготовка Красимир Спасов Дамов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Радиофизика и физическа електроника
Тема: Изследване на кинематичния вискозитет и масовата плътност на аеродисперсни системи с ограничен обем чрез автоматизирана лазерно-електронна система

Председател на научното жури: доц. д-р Емил Емилов Владков

 

Материали:

Рецензии:

Становища: