Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ивайла Иванова Божинова, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Ивайла Иванова Божинова за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите – вкл. електронна обвивка на атомите и атомни спектри
Тема: Лазерна спектроскопия на NiH в газов разряд

Председател на научното жури: доц. д-р Илко Митков Русинов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: