Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Христина Стефанова Христова, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Христина Стефанова Христова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: Квантово – оптични подходи в класическата оптика и неутринната физика

Председател на научното жури: проф. дфзн Александър Александров Драйшу

 

Материали:

Рецензии:

Становища: