Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Йорданов Йорданов, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Димитър Йорданов Йорданов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на плазмата и газовия разряд
Тема: Матричен източник на отрицателни водородни йони

Председател на научното жури: доц. д-р Живко Господинов Кисьовски

 

Материали:

Рецензии:

Становища: