Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Комуникации и физична електроника

   

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

 

„Комуникации и физична електроника“ (КФЕ)

 

 

За повече информация: http://cpe.phys.uni-sofia.bg


 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
Специалност: “КОМУНИКАЦИИ и ФИЗИЧНА ЕЛЕКТРОНИКА”
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионално направление: 5.3 КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Професионална квалификация: бакалавър ИНЖЕНЕР ПО КОМУНИКАЦИИ И ФИЗИЧНА ЕЛЕКТРОНИКА
редовна / Срок на обучение: 4 години (8 семесъра)

 

Настоящата квалификационна характеристика на специалистите с образователно- квалификационна степен Инженер-бакалавър по “Комуникации и физична електроника” определя професионалното предназначение, квалификационните изисквания към тяхната подготовка и областите на възможна реализацията. Обучението на студентите-бакалаври в специалността продължава 4 години. Завършилите успешно студенти придобиват образователната и квалификационна степен инженер - бакалавър по “Комуникации и физична електроника”.

 

1.Насоченост и образователни цели. Обучението дава възможност след общи математически и инженерни дисциплини, студентите да придобият специализирани знания в областта на телекомуникациите и физичната електроника. Основна цел на обучението за образователно-квалификационната степен инженер-бакалавър по "Комуникации и физична електроника" е подготовката на високо квалифицирани широко-профилни инженери, познаващи съвременните телекомуникационни устройства, тяхната експлоатация и поддръжка, познаващи технологиите, за производство на нови материали и елементи за комуникационните устройства.

 

2. Обучение (обща теоретична и специална подготовка)

А.В тази програма студентите получават основни знания по математика, физика, основи на електрониката, комуникационни и информационни технологии и умения за анализ на проблемите в комуникациите и физичната електроника.

Обучението по специалността е изградено върху концепцията за придобиване на висока квалификация и практически знания, необходими за пряка реализация в телекомуникациите и технологиите за нови материали и елементна база на съвременните комуникации, на основата на изучаване на нови дисциплини паралелно с развитието на комуникационните технологии .

Б. Знания в областите на комуникациите (безжичните и оптични комуникации, включително и системите за управление, контрол, преобразуване и обработка на информация) и физичната електроника, като основа на съвременните технологии (вакуумни и плазмени технологии); умения за прилагането на тези знания.

В. Знания, придобити от задължителните за специалността курсове по измервателна техника, сигнали и системи, трептения и вълни, комуникационни технологии, информационни технологии, оптични комуникации, микровълнова и безжична техника, антенни системи и технологии, физична електроника, статистически модели в комуникациите и теория на информацията, и от препоръчителни избираеми курсове в областта на комуникациите, обработката на сигнали, електрониката и на новите технологии.

 

Предназначение на специалиста

Придобилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” инженери по специалност “Комуникации и физична електроника” са подготвени да изпълняват следните дейности:

- да осъществяват технологична и конструкторска дейност в областта на комуникациите и физичната електроника;
- да извършват проучване, анализ, тестове и експлоатация на отделни модули, блокове и устройства в областта на съвременните комуникации и физичната електроника;
- да участват в производството, монтаж и настройка на: комуникационни устройства и технологични системи, използвани във физичната електроника за производство на електрони елементи и други приложения.;
- да умеят творчески да прилагат световните достижения в областта на комуникациите и физичната електроника; да осъщестяват управление и контрол на съвременни комуникационни и технологични устройства,
- да организират, ръководят и контролират дейности свързани с експлоатацията, диагностиката и поддръжката на комуникационни съоръжения и технологични устройства.

 

Изисквания към подготовката на специалистите

Бакалавърът по комуникации и физична електроника трябва да притежава научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността, която включва:

- теоретична и практическа подготовка по устройства и компоненти на комуникационни системи;
- телекомуникационни мрежи, анализ и моделиране на отделни устройства в комуникациионните системи;
- измерване, тестване и съгласуване на модули на комуникациони устройства в мобилните и сателитни комуникации;
- теоретична и практическа подготовка по съвременни технологии във физичната електроника за създаване на елементаната база на комуникационите устройства.

 

Области на реализация

Завършилите специалността бакалаври са подготвени да се реализират като:

- специалисти по поддръжка и сервиз в областта на съвременните комуникации и новите технологии във физичната електроника ;
- специалисти в производството, ремонта и експлоатацията на комуникационни и технологични устройства;
- специалисти в контролиращи органи за съблюдаване на електромагнитната съвместимост на различни електронни, технологични и комуникационни съоръжения;
- специалисти, експерти, консултанти в държавни и частни фирми, обществени институции и търговски дружества;
- научни и изследователски кадри във ВУЗ, както и да бъдат обучавани в ОНС „магистър”.