Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием / Магистърска степен / Физически факултет / Ядрена техника и ядрена енергетика / Ядрена енергетика и технологии

   

Магистърска програма: Ядрена енергетика и технологии

Ръководител: доц. д-р Татяна Авджиева
тел.: 8161 603
е-mail: tavdjieva@phys.uni-sofia.bg

Магистърската програма Ядрена енергетика и технологии има за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на физиката и експлоатацията на ядрените реактори, екологията на ядрения горивен цикъл и приложението на ядрено-физичните методи в различни области на науката, медицината и практиката.

Инженер физикът, завършил магистърската програма „Ядрена енергетика и технологии” трябва да придобие широка фундаментална подготовка от теоретични и приложни дисциплини, а също и солидни професионални знания в областта на специалността. Допълнително условие е да притежава висок мотивационен потенциал за развитие и усъвършенстване. Широкопрофилната подготовка се получава от инженерно – физичната насоченост на магистърската програма, в която

балансирано са застъпени: базисни ядренофизични дисциплини като Неутронна физика, Физика на ядрените реактори, Експериментална ядрена физика, Дозиметрия и лъчезащита, Ядрена електроника, Увод в ядрените технологии, Изчислителни методи в ядрените технологии; специализиращи теоретико – приложни дисциплини като Експлоатационна реакторна физика и ядрена безопасност, Реакторен анализ, Радиохимия, Метрология на йонизиращите лъчения; инженерно - при ложни курсове като Топлофизика на АЕЦ, Техническа хидромеханика, Надеждност в ядрената енергетика, Реакторни материали в АЕ.

Завършилите магистри имат възможности за реализация в АЕЦ, като експерти по реакторно-физични технологии; радиохимия; радиационна защита и дозиметрия; неутроннофизични реакторни пресмятания; както и в научноизследователски звена, специализирани в областта на ядрената енергетика. Те се реализират също в институциите, свързани с метрологията и контрола на йонизиращите лъчения.

В зависимост от предварителната образователна степен на кандидатите магистърската програма има четири разновидности:

 

 

Магистърска програма: Ядрена енергетика и технологии – I (за специалисти)

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

Учебен план (pdf)

Условия за кандидатстване: завършена бакалавърска степен по ядрена техника и ядрена енергетика.

Приемат се кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от добър).

Магистърската програма започва от летния семестър.

 

Магистърска програма: Ядрена енергетика и технологии – II (за неспециалисти)

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: редовна

Учебен план (pdf)

Условия за кандидатстване: завършена бакалавърска степен в областта на физическите или химическите науки.

Приемат се кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от добър).

Магистърската програма започва от летния семестър.

 

Магистърска програма: Ядрена енергетика и технологии – III (за неспециалисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: задочна

Учебен план (pdf)

Условия за кандидатстване: завършена бакалавърска или магистърска степен по сродна специалност в областта на природните или техническите науки.

Приемат се кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от добър).

През първите два семестъра студентите трябва да прослушат курсове в размер на 48 ECTS кредита от приложения в учебния план списък съгласувано с ръководителя на магистърската програма и в зависимост от придобитата предишна специалност.

Магистърската програма започва от зимния семестър.