Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием / Магистърска степен / Физически факултет / Комуникационна и компютърна техника / Комуникационна и компютърна техника

   

Магистърска програма: Комуникационна и компютърна техника

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Нина Джерманова
тел.: 8161 747, стая Б 450
е-mail: ninadj@phys.uni-sofia.bg

 

Учебен план (pdf)

 

Инженерно-техническата магистърска програма Комуникационна и компютърна техника на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

Програмата започва от зимния семестър и завършва с дипломна работа.

Условия за кандидатстване: Приемат се кандидати за обучение както по държавна поръчка, така и за обучение срещу заплащане. Кандидатите в платената форма на обучение се класират по успех от дипломата за висше образование при минимален успех от дипломата добър 4.

За програмата могат да кандидатстват специалисти – бакалаври и магистри, завършили висши училища или висши технически училища, които желаят да придобият ОКС „магистър-инженер по комуникационна и компютърна техника“.

Магистър-инженерите от специалността Комуникационна и компютърна техника ще имат практически знания и умения по:

 • ŸЕлектронна схемотехника на аналогови и цифрови интегрални схеми – електроника на смесените сигнали
 • Оптоелектроника и интегрална оптика
 • Интегрални схеми и устройства за безжични мрежи
 • Сензори и сензорна електроника
 • Компютърни системи и технологии
 • Цифрови сигнални процесори и микроконтролери
 • Информационни технологии (директна и мрежова комуникация на апаратура и компютри);
 • Комуникационни технологии;
 • Оптични комуникационни мрежи;
 • Безжични сензорни мрежи. Уеб базирани приложения;
 • Аудио-визуални и информационни технологии;
 • Графична среда и система за управление на експеримента LabView;
 • Компютърно проектиране на електронни схеми;
 • Безжични мрежи и протоколи;
 • Обектно ориентирано програмиране.

Завършилите обучението си по програмата ще притежават знания за хардуера и архитектурата на компютърната техника, оптоелектронната, микроконтролерната и сензорната техника и ще имат практически умения за хардуерна разработка, програмиране и приложение на микроконтролерни системи на модерни платформи – като Arduino, Raspberry и др. – в безжични сензорни мрежи в индустрията, бита и медицината; ще познават съвременните комуникационни методи и средства – директната и мрежова комуникация, и интерфейсите между апаратура и компютри; оптичните комуникационни мрежи, безжичните мрежи и протоколи, аудио-визуалните и информационните технологии.

Инженерите, завършили тази програма, ще могат да прилагат знанията си в практиката – като специалисти във фирми, занимаващи се с проектиране и приложение на компютърни и комуникационни системи – в индустриална или битова среда, в информационно-техническо обслужване, във високоспециализирано оборудване, в медицината, автомобилостроенето и роботиката; ще могат да се развиват в научно-изследователски лаборатории в България и чужбина, както и във висши училища като преподаватели.

 

 

Програма

за конкурсния изпит за магистърската програма: Комуникационна и компютърна техника за учебната 2019/2020 г.

 1. Идеален източник на ток и идеален източник на напрежение; двуполюсници и четириполюсници в електрониката; Теорема на Тевенен; RC-филтри – понятие за предавателна функция в честотна област; децибел.
 2. Диоди – PN-преходни, основни понятия, приложения – еднопътен, двупътен изправител, Грец-схема.
 3. Шотки – диоди. Параметри и характеристики; приложения
 4. Биполярни транзистори – основни параметри, характеристики и схеми на свързване
 5. Полеви транзистори – видове, основни параметри, характеристики и схеми на свързване
 6. Фотодиоди – P-i-N диоди – понятие за вътрешен фотоефект; режими на свързване; соларни клетки
 7. Светодиоди – LED, понятие за електролуминесценция; основни параметри, видове; драйверни схеми за захранване с ток
 8. Цифрови логически елементи – NAND, NOR, EXOR – таблици на истинност; реализация в TTL и CMOS логика; нива на единицата и нулата на входа и на изхода, основни параметри.
 9. Тригери – RS-Flip-Flop; броячен Т-тригер; D-тригери; схеми и таблици на истинност; основни приложения.
 10. Метални термосъпротивления – Pt100. Основни зависимости, свързване в схема за измерване на температура
 11. Компютърни архитектури – формати на данните, вътрешна структура на централен процесор, структура и йерархия на паметта, система за прекъсване;
 12. Файлова система. Логическа организация и физическо представяне;
 13. Обектно ориентирано програмиране – принципи. Класове и обекти, оператори, шаблони, наследяване, полиморфизъм;
 14. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, граф). Основни операции. Реализация;
 15. Компютърни мрежи. Еталонен модел. Интернет. Протоколи и интерфейси. Услуги.

 

Литература:

The Art Of Electronics – 2nd Edition Paul Horowitz &Winfield Hill http://wouterjan.deds.nl/The%20Art%20of%20Electronics%20-%20Horowitz%20&%20Hill.pdf

Schottky-barrier-diode http://ecetutorials.com/analog-electronics/schottky-barrier-diode/

TTL AND CMOS CHARACTERISTICS http://www.lns.cornell.edu/~ib38/teaching/p360/lectures/wk09/l26/EE2301Exp3F10.pdf

LED Driver Designs http://www.ti.com/lit/sl/snvy001/snvy001.pdf

Photodiode https://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode

Нина Джерманова и Иво Джерманов: Oснови на електрониката – From the Audion to the Zigbee, – прибори, схеми и задачи за лабораторен практикум, WiNi 1837, 2009; ISBN: 978-954-9437-03-4

Боянов, К., Хр. Турлаков, Д. Тодоров, Л. Боянов, Вл. Димитров, В. Желязков. Принципи на работа на компютърните мрежи и Интернет. Издателство Апиинфоцентър„Котларски“, 2003.

Тодорова, М. Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика C++. Ciela, С., 2011.

Russell, S., P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson Education Ltd., 2010.

 

Примерни задачи