Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием / Магистърска степен / Физически факултет / Физика / Твърдотелни нанотехнологии

   

Магистърска програма: Твърдотелни нанотехнологии

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. дфн Цветан Велинов
тел.:02 8161 727
е-mail: tvel@phys.uni-sofia.bg

 

Учебен план (pdf)

 

Програмата е предназначена за кандидати, завършили бакалавърска степен в едно от следните професионални направления: физика, химия, биология и инженерни науки. Целта на програмата е да даде на студентите знания и умения в една бързоразвиваща се интердисциплинарна област на върхови технологии с приложения във физиката, химията, биологията, материалознанието, зелените технологии, биомедицината, информатиката и други. Програмата е насочена основно към дизайн, синтез, изследване и обработка на материали и структури с типични размери около и под 100 нм за изследователски, инженерни и приложни цели, като тя включва и изучаването на електричните, електромеханични, магнитни и оптични устройства, които се използват в тези приложения. Различните знания, с които студентите идват в програмата не се разглеждат като недостатък, а, напротив – като предимство, което позволява взаимен обмен на знания и идеи. С помощта на насочени курсове студентите с бакалавърска степен от различните професионални направления получават необходимите основи за успешното завършване на програмата. Преподавателите също са с квалификация в различни области на знанието – физици, химици, инженери, което още веднъж подчертава мултидисциплинарния характер на програмата.

Обучението обхваща курсове на различно ниво и с различна насоченост. През първия семестър студентите взимат курсове, в области, в които не са достатъчно подготвени, както и някои основни курсове. През следващите семестри преобладават избираемите курсове.

Задължителните курсове обхващат: физика на полупроводниците и основните полупроводникови наноструктури – квантови ями, квантови жички, свърхрешетки; основи на магнетизма и магнитни наноматериали с приложения в сензорите, биомедицината, информатиката и др.; теория, приложения и получаване на дисперсни системи със систематично разглеждане на междумолекулни и междучастичкови взаимодействия; основи на взаимодействието на ускорени частици с твърди тела и приложението им за получаване на двумерни и тримерни микро и наноструктури; химични методи за получаване на наночастици и модифициране на повърхностите им; специални глави от математиката, експериментални методи за изследване на нанообекти и наноструктури; моделиране на микроелектромеханични системи (МЕМС), получаване и изследване на хибридни материали.

Студентите могат да избират измежду широк набор от избираеми курсове: квантова механика като теоретична основа на нанотехнологиите, плазмоника, изследваща взаимодействието на светлината с метали и метал-диелектрични нано- и микроструктури; колоидна химия и химия на повърхността; оптични, акустични и полупроводникови сензори, планарни технологии в микроелектрониката, моделиране на атоми, молекули и кластери и др.

По време на следването студентите ще се обучават и работят на уникална за България апаратура. Програмата завършва с дипломна работа, която по същество представлява проект с научна или практическа насоченост.

В магистърската програма се приемат кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика във Физическия факултет или по химия във Факултета по химия и фармация (за целта следва да се информирате в съответните факултети за датите на изпитите). Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от добър). Програмата започва през зимния семестър.

За допълнителна информация търсете ръководителя на програмата или посетете нашата интернет страница: http://nanotechnology.phys.uni-sofia.bg/ .