Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием / Магистърска степен / Физически факултет / Физика / Термоядрен синтез и плазмени технологии (проект FUSENET) - частично на английски език

   

Магистърска програма: Термоядрен синтез и плазмени технологии (проект FUSENET)

 

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: редовна
Начало: зимен/летен семестър

Ръководител: доц. д-р Евгения Бенова
тел.: 0878748837
е-mail: benova_phys@deo.uni-sofia.bg

 

Учебен план (pdf)

 

Магистърската програма Термоядрен синтез и плазмени технологии е предназначена за бакалаври, завършили специалностите Физика, Инженерна физика, Ядрена техника и ядрена енергетика, Физика и математика, Физика и информатика, както и завършилите инженерно-технически специалности с добра предварителна подготовка по физика. Програмата е разработена в рамките на проекта FUSENET (The European Fusion Education Network, FP7 No224982), чиято цел е създаване на общоевропейска магистърска и докторска програма по термоядрен синтез и плазмени технологии и е съобразена с разработените единни образователните изисквания за европейски магистър в тази област. Приемат се кандидати както за субсидирано от държавата обучение (чрез утвърдения във Физическия факултет на Софийския университет конкурсен изпит), така и за обучение срещу заплащане (без изпит, чрез класиране по средния успех от дипломата за висше образование; успехът трябва да бъде не по-нисък от добър).

За да се запази експертният опит, поставил термоядрената програма на Европейския съюз в челните редици на международните ядрени изследвания и инженерство, както и да се осигури компетентен персонал за изграждане и експлоатация на ITER и DEMO, е необходим дългосрочен план за управление на човешките ресурси в Европейската термоядрена програма. Ключов елемент от този план е съгласувана образователна система по термоядрен синтез и технологии в цяла Европа. В рамките на проекта FUSENET е създадена Европейска мрежа за образование по термоядрен синтез и технологии, основана на силните връзки между изследователските и обучаващите институции в тази област (общо 36 от 18 страни, от които 22 университета и 14 асоциации Евратом). Софийският университет е част от тази Европейска мрежа и с предлаганата магистърска програма българските студенти получават възможност да участват в Европейската термоядрена програма.

Магистърската програма има за цел да осигури на обучаваните студенти висока квалификация по термоядрен синтез, термоядрена плазма, плазмени технологии и инженеринг в тясно сътрудничество с европейските университети и научни институции, провеждащи обучение и изследвания в области, свързани с термоядрения синтез. Във връзка с мобилността на студентите по тази програма обучението се провежда частично на английски език. Необходимо е ниво на владеене на английски език B2 или по-високо по Общата европейска езикова рамка (CEFR).

Завършилите програмата ще получат не само образователно-квалификационна степен „магистър“, но и ще придобият значително по-широки и на по-високо ниво знания и умения във важни в настоящия момент и с големи бъдещи перспективи области като физика на термоядрената плазма, процеси на термоядрения синтез на ядрено ниво, нагряване на плазмата чрез електромагнитни вълни и потоци от частици, взаимодействие на плазмата със стените, физика на материалите, ядрени технологии, магнитна хидродинамика, различни видове диагностика на високо- и нискотемпературна плазма, дизайн и разработване на съвременни технологични приложения на плазмата. Студентите ще са в състояние да разработват и прилагат математически модели и методи за описание на плазмата, както и да избират най-подходящите от съществуващите числени симулационни пакети, да ги адаптират и прилагат към изучаваните системи.

Програмата е с продължителност 4 семестъра и общ брой кредити 120, по 30 във всеки семестър. В програмата се предвиждат както задължителни базисни курсове и практикуми, така и избираеми курсове, разделени в няколко групи: числени методи и програмиране; курсове с теоретична насоченост; курсове с експериментално-приложна насоченост. Основната част от изборните курсове в трети и четвърти семестър се четат от чуждестранни лектори или обучението се провежда в чуждестранни университети в рамките на студентската мобилност. В зависимост от предварителната подготовка на студентите и специалността им от бакалавърската степен след съгласуване с ръководителя на програмата те могат да посещават и избираеми курсове от други бакалавърски и магистърски програми, предлагани във Физическия факултет.

Практикумът по диагностика на плазма през първия и втория семестър се провежда в катедра Оптика и спектроскопия, включително на единственото работещо в България устройство за високотемпературна плазма от вида „плазмен фокус“. В четвърти семестър се провежда преддипломен стаж (150 часа) и разработване на дипломна работа (150 часа), които носят по 15 кредита всеки. Преддипломният стаж се провежда на действащите в момента устройства в изследователски организации и университети в чужбина.

Студентите, отговарящи на разработваните в проекта FUSENET критерии, при завършване на програмата ще получат и диплома за European master in Magnetic Fusion Science and Engineering.

Програмата с продължителност 4 семестъра започва през зимния семестър.