Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием / Магистърска степен / Физически факултет / Физика / Социална динамика и иконофизика

   

Магистърска програма: Социална динамика и иконофизика

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Христо Димов, катедра „Теоретична Физика“
тел.: 8161 680
e-mail: h_dimov@phys.uni-sofia.bg

 

Учебен план (pdf)

 

1. Насоченост, образователни цели
Тази интердисциплинарна магистърска програма цели да подготви специалисти в една от най-новите и актуални научни области със знания и умения в областта на физико-математическото моделиране на сложни комплексни системи и в частност на сложни социални и икономически системи, с помоща на инструментите на физическата наука. Специалистите трябва да бъдат пълноценно подготвени в своята професия, със солидни и задълбочени познания в областта на социалната динамика и икономическата физика и гранични на тях области, както на теоретично, така и на практическо ниво, с висока езикова култура, владеещи стопанските и организационните механизми в своята сфера на действие, притежаващи способността сами да усъвършенстват знанията и уменията си и да повишават своята квалификация.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
Обучението се организира в три семестъра по утвърдена учебна програма в обем на 900 часа на семестър (аудиторна и извънаудиторна заетост, с общо 90 кредита за 3-те семестъра). Обучението завършва с преддипломен стаж в трети семестър (15 кредита) и със защита на дипломна работа (15 кредита). През първия и втория семестър студентите имат по 4 задължителни курса (по 150 часа всеки от смесена заетост - аудиторна и извънаудиторна, по 5 кредита всеки). Студентите избират избираеми курсове с общ хорариум точно 300 часа (точно 10 кредита) на семестър. Студентите имат право, след съгласуване с ръководителя на магистърската програма, да заменят два от избираемите курсове, с курс от друга действително провеждаща се магистърска програма във Физическия факултет. В програмата могат да се обучават студенти, които имат образователно-квалификационна степен бакалавър по всички специалности на Физическия факултет, Факултета по математика и информатика, Факултета по химия и фармация, Стопански факултет на Софийския университет, Технически университет-София и всички инженерни вузове, Университета за национално и световно стопанство-София, както и студенти с образователно-квалификационна степен бакалавър в областта на икономическите и социалните науки (и подобните на всички изброени в цялата страна). Обучението се осъществява основно от екип от преподаватели от катедра Теоретична физика, а също така и от преподаватели от Института по механика на БАН. Възможно е привличането на преподаватели от други факултети на СУ и други университети с цел по-добро обезпечаване на учебния процес.

3. Професионални компетенции
Завършилите обучението си по магистърската програма по социална динамика и иконофизика ще притежават умения за анализиране на комплексни системи, свързани с човешката дейност (социума, движението на хора и финансовите потоци), компетентности за построяване на адекватни математически модели на еволюцията на комплексни системи, свързани с човешката дейност, с отчитането и на психологическите ѝ аспекти, умения за предсказване на ключови събития в глобален и регионален мащаб, на базата на прецизни математически модели, както и умения за оценка на риска във финансовата и социалната сфери.

4. Професионална реализация
Магистрите по социална динамика и иконофизика са подготвени специалисти в една от най-новите и актуални научни области със знания и умения, които да им дадат възможност да работят като учени, преподаватели и анализатори в университети и научно-изследователски институти по научни задачи в областта на моделирането на сложни комплексни системи и в частност на сложни социални и икономически системи. Подготвяните специалисти могат да работят и в аналитичните структури на държавни учреждения, структурите на Министерство на отбраната(армията), Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на икономиката, Министерство на финансите, службите за сигурност, и най-вече в частния сектор — банки, инвестиционни и застрахователни дружества и други финансови, икономически и политически структури.