Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием / Магистърска степен / Физически факултет / Физика / Космически изследвания

   

Магистърска програма: Космически изследвания

 

Срок на обучение: 3 семестъра / 5 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. дфн Тодор Мишонов
тел.: 8161 653, 0886331693
е-mail: tmishonov@phys.uni-sofia.bg

 

Учебен план - 3 семестъра (pdf)
Учебен план - 5 семестъра (pdf)

 

Програмата Космически изследвания има специализиращ характер. Тя дава задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната физика на Космоса. Програмата дава нужната подготовка на завършилите магистратурата да работят като научни работници в научно-изследователски институти и фирми, изпълняващи научни задачи – например в областта на дистанционните изследвания, сателитните комуникации, отбраната и др. Значителна част от подготовката им е насочена към проблемите свързани с изучаването на Космоса и околоземното пространство, физиката на плазмата, физиката на високите енергии, както и към работа с компютри и обработка на бази данни, изпълнявани от различни фирми и институти. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност във висши училища. Специалистите по космически изследвания и астрофизика имат добра реализация и в чужбина. Предстоящото присъединяване на България към Европейската космическа агенция (ESA) ще отвори нови перспективи пред магистрите, завършили тази програма:

http://www.esa.int/esaMI/Careers_at_ESA/index.html .

Обучението за образователно-квалификационната степен „Магистър по физика – космически изследвания и технологии” е с продължителност три семестъра. Тя предвижда усвояването на около 900 часа аудиторна заетост, която трябва да носи минимум 90 кредита в трите семестъра, като минималния брой кредити за един семестър е 30. Задължителните дисциплини за трите семестъра са 8 с общ хорариум 510 ч. Те носят общо 50 кредита. Избираемите дисциплини са минимум 6 с общ хорариум минимум 190 ч. и носят поне 25 кредита. През третия семестър е предвидена дипломна работа с хорариум от 200 ч., която носи 15 кредита.

По програмата могат да се обучават лица, които:

а) имат образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалностите Физика, Инженерна физикa, Астрофизика, метеорология и геофизика или

б) имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от Техническия университет или Софийския Университет “Св. Кл. Охридски”, или

в) имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с учителска правоспособност по природни науки и/или математика.

За случаите в точки б) и в) има 5 семестриален план за обучение.

Програмата започва през зимния семестър. Прием ще има за студенти по държавна поръчка, както и за студенти, които ще се обучават срещу заплащане. Приемът за студенти по държавна поръчка става с приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се приемат по средния успех от дипломата за висше образование. Съгласно чл. 21, ал (3) от Закона за висшето образование за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех не по-нисък от „добър”.

За непрекъснато актуализирана информация виж: http://elearning-phys.uni-sofia.bg/~yyshopov/