Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием / Магистърска степен / Физически факултет / Астрономия, метеорология и геофизика / Геофизика

   

Магистърска програма: Геофизика( 2 семестъра )

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: доц. д-р Р. Райкова
тел.: 8161 389
е-mail: rraykova@phys.uni-sofia.bg

 

Учебен план - редовно обучение (pdf)
Учебен план - задочно обучение (pdf)

 

Магистърската програма Геофизика има специализиращ характер. Тя дава задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната геофизика. Програмата дава възможност на завършилите магистри да работят като научни работници в научноизследователски институти и фирми, изпълняващи научни задачи – например в областта на сеизмологията, екологията, отбраната и др. Значителна част от подготовката е насочена към проблемите, свързани с търсенето, проучването и добива на полезни изкопаеми, както и към инженерни и други работи, изпълнявани от различни фирми и институти. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност във висши училища. Специалисти геофизици се търсят в чужбина, където вече имат реализация значителен брой наши възпитаници.

Обучението е с основна продължителност от два семестъра. Тя предвижда усвояването на 3 задължителни дисциплини, които носят общо 15 кредита и 180 часа аудиторна заетост. Дипломната работа носи 15 кредита с еквивалентен хорариум от 200 часа през втория семестър. Избираемите дисциплини са общо 17, от които студентът трябва сумарно да придобие не по-малко от 30 кредита.

По програмата могат да се обучават лица, които имат образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ по физика или математика. На студентите, които не са слушали избираемите курсове по геофизика от бакалавърската степен по физика, тези курсове се препоръчват приоритетно като избираеми в магистърската степен.

Приемат се кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от добър). Програмата започва през зимния семестър.

 

 

Магистърска програма: Геофизика (4 семестъра)

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: редовна / задочна

Ръководител: доц. д-р Р. Райкова
тел.: 8161 389
e-mail: rraykova@phys.uni-sofia.bg

 

Учебен план - редовно обучение(pdf)
Учебен план - задочно обучение(pdf)

 

Магистърската програма Геофизика има специализиращ характер. Тя дава задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната геофизика. Програмата дава възможност на завършилите магистри да работят като научни работници в научноизследователски институти и фирми, изпълняващи научни задачи – например в областта на сеизмологията, екологията, отбраната и др. Значителна част от подготовката е насочена към проблемите, свързани с търсенето, проучването и добива на полезни изкопаеми, както и в инженерни и други работи, изпълнявани от различни фирми и институти. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност във висшите училища. Специалисти геофизици се търсят в чужбина, където вече имат реализация значителен брой наши възпитаници.

Кандидатите, които имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в направленията на природните науки, следва да преминат 4-семестриален курс на обучение. То предвижда през първите два семестъра обучение по 11 задължителни дисциплини с общо 825 часа аудиторна заетост. През останалите два семестъра програмата се препокрива с тази от двусеместриалната форма на обучение.

Приемат се кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от добър). Програмата започва през зимния семестър.