Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием / Магистърска степен / Физически факултет / Астрономия, метеорология и геофизика / Астрономия и астрофизика

   

Специалност: Астрофизика, Метеорология и Геофизика
Магистърска програма: Астрономия и астрофизика

 

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Тодор Велчев
тел.: 8161 414
е-mail: eirene@phys.uni-sofia.bg

 

Учебен план (pdf)

 

1. Насоченост, образователни цели

Магистърската програма Астрономия и астрофизика има специализиращ характер. Тя дава задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната астрофизика и астрономия.

Обучението е с продължителност от три семестъра и започва през зимния семестър на всяка учебна година. Учебният план е либерален и съдържа изцяло изборни дисциплини. Изключение е единствено задължителната Астрономическа практика през втория семестър (75 часа, 5 кредита). За студентите, които в предходните степени на образованието си (бакалавър/магистър) не са слушали курсовете Обща Астрономия, Обща Астрофизика и Звездна Астрофизика (или курсове със сходно съдържание), тези три курса от бакалавърската специалност АМГ са задължителни за тях. Възможността за свободен избор на набор от специализирани астрономически курсове дава възможност на студентите да навлязат обстойно в интересуващата ги тематика от професионалната астрономия и астрофизика.

Студентите избират от 23 изборни курса. През първия семестър е задължително събирането на набор от курсове от програмата, носещи поне 30 кредита, през вторият 25 (+ 5 кредита задължителна Астрномическа практика) и поне 15 кредита (+ 15 кредита дипломна работа) през третия семестър.

Обучението завършва със защита на магистърска дипломна работа. Тя се възлага от научен ръководител най-късно в края на втория семестър. Списък с теми се предлага през втория семестър и се одобрява от ръководителя на магистърската програма. Подготовката на магистърска дипломна работа се осигурява паралелно с аудиторното обучение през третия семестър. Дипломните работи задължително се оформят на LATEX. Първата държавна сесия за защита е през февруари, а втората – през юли.

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

В програмата могат да се обучават лица, които имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по някоя от специалностите на професионалното направление „Физически науки“ или по инженерно-технически специалности от направление „Технически науки“, както и лица с окс „бакалавър“ или окс „магистър“ със следдипломна квалификация за получаване на учителска провоспособност по физика, придобита във Физическия факултет на СУ.

Приемат се кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от добър). Програмата започва през зимния семестър.

 

3. Професионални компетенции

Като резултат от успешното дипломиране на студентите се очаква те са способни да могат да работят компетентно с техниката, използвана в научни лаборатории и астрономически обсерватории; да познават и да умеят да използват стандартни програмни пакети за получаване и обраработка на астрономически данни; да са добре ориентирани в съвременното състояние на научните изследвания и открития в областта на астрономията, да са придобили умения за ползване на разнообразни източници на астрономическа информация (бази-данни, каталози, търсачки) на чужд език, да могат да участват в научно-изследователски и/или приложни проекти и в да допринасят за разбработването на научни публикации по научни проблеми.

 

4. Професионална реализация

Програмата дава възможност на завършилите магистри да работят като научни работници в научно-изследователски институти и астрономически обсерватории. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност във вузове. Специалисти астрономи се търсят в чужбина, където вече имат реализация значителен брой възпитаници на катедра Астрономия при Физическия фаултет на СУ.