Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием / Магистърска степен

   

Предварителен прием в магистърски програми, стартиращи от зимен семестър на уч. 2018/2019 г.

  • Изпитът ще се проведе на 29 май 2018 г. от 10.00 ч.
  • Молбите за изпит ще се приемат от 14 май до 28 май в стая А421 сутрин от 10 ч. до 12 ч. и следобяд от 14 ч. до 16 ч.

 

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки

<< Специалност Физика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Оптика и спектроскопия   3 сем. редовна Оптика и спектроскопия » учебни програми
Теоретична и математическа физика   3 сем. редовна Теоретична физика
Физика на ядрото и елементарните частици   3 / 5 сем. редовна Атомна физика » маг. програма "ФЯЕЧ"
Космически изследвания   3 / 5 сем. редовна УЦКИТ
Термоядрен синтез и плазмени технологии (проект FUSENET)
частично на английски език
  4 сем. редовна Оптика и спектроскопия

<< Специалност Медицинска физика >>

Медицинска физика   3 / 4 сем. редовна Квантова електроника

<< Специалност Астрофизика, метеорология и геофизика >>

Астрономия и астрофизика   3 сем. редовна Астрономия » магистърски програми
Aстрономия и популяризация на астрономията   4 сем. задочна Астрономия » магистърски програми
Геофизика   2 / 4 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри
Метеорология   3 / 5 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри
Физика на земята, атмосферата и океана   4 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри

<< Специалност Инженерна физика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Квантова електроника и лазерна техника   3 сем. редовна Квантова електроника » маг. програма "КЕЛТ"
Микроелектроника и информационни технологии   3 сем. редовна / задочна Физика на твърдото тяло и микроелектроника » магистри

<< Специалност Ядрена техника и ядрена енергетика >>

Ядрена енергетика и технологии   3 сем. редовна Ядрена техника и ядрена енергетика » Обучение
  4 сем. редовна
  5 сем. задочна

<< Специалност Оптометрия >>

Оптометрия   2 сем. редовна Оптика и спектроскопия
  6 сем. задочна

 

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Аерокосмическо инженерство и комуникации   3 сем. редовна файлова библиотека за програмата;
други езици: английски, руски
Безжични мрежи и устройства - I   3 / 4 сем. редовна / задочна файлова библиотека за програмата ;
Microw & Technique Laboratory
Безжични мрежи и устройства - II   4 сем. задочна (платено) файлова библиотека за програмата ;
Microw & Technique Laboratory

<< Специалност Комуникационна и компютърна техника >>

Комуникационна и компютърна техника   3 сем. редовна Радиофизика и електроника

<< Специалност Комуникации и физична електроника >>

Комуникации и физична електроника   2 сем. редовна Радиофизика и електроника

 

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучение по ...

<< Специалност Физика и математика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Методология на обучението по физика и астрономия   2 / 3 сем. редовна / задочна