Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием / Докторантури / Обща информация. Обучение

   

ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Обучението на докторантите във Физически факултет следва общите постановки на Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ .

Националната Агенция за Оценяване и Акредитация (НАОА) е дала право на Физическия факултет на СУ да обучава докторанти по научни специалности (виж прием за текущата учебна година тук).

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за научните степени и научните звания, Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет (Нормативна уредба).

За докторантура могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани, завършили образователно-квалификационна степен “Магистър”.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, в задочна форма на обучение - четири години и при докторантура на самостоятелна подготовка - три години.

Индивидуалният план за обучение , с който се определят темата на дисертационната работа, работният план, графикът за полагане на изпити, учебно-методическата и педагогическа работа, се утвърждава от Факултетния съвет.

Научният ръководител отговаря за цялостната подготовка на ръководените от него докторанти и редовно контролира изпълнението на поставените им с индивидуалния план задачи. Ежегодно в края на всяка докторантска година се извършва атестиране на докторантите в съответното научно звено.

По време на обучението си докторантите имат възможност да се консултират както с преподавателите от катедрата, в която са зачислени, така и с всички останали преподаватели във факултета. Благодарение на тесните професионални контакти на преподавателите от факултета със специалисти от БАН и преподаватели от други университети, включително и чуждестранни, докторантите могат да разчитат на събеседвания и компетентни съвети и от тяхна страна.

При желание, докторантите могат да посещават курсове от магистърските програми, които намират за интересни и полезни за своята по-богата професионална квалификация.

На докторантите е осигурeна възможността да представят резултати от своята научна работа на специално организираните от факултета ежегодни сесии за млади учени - физици “Meetings in Physics”. Работният език на сесиите е английски, участниците са от БАН и ВУЗ и имат възможност да направят своите първи изяви в атмосфера, най-близка до действителната на международните мероприятия.

На всички докторанти е предоставена възможност да се включват активно в разработването на научни проекти, финансирани от СУ, МОН и европейски програми. Установените множество международни сътрудничества позволяват на болшинството от тях по време на обучението си да посещават чуждестранни университети и институти, където обогатяват познанията си, участват в съвместни разработки и семинари, провеждат експериментални изследвания и т.н.

Забележка: по-подробна информация може да получите като посетите адрес http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/obrazovanie/doktoranturi