Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Новини и събития / Втори етап на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

   

В ход е процедурата по кандидатстване за участие във втория етап на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти – 2“.

Допустимите по този конкурс кандидати са:

А/ „постдокторанти": „Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ, като участникът следва да отговаря на тази дефиниция за целия период на участието си по програмата.

Б/ „млади учени“: „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ. Датата на придобиване на магистърската степен се счита от датата на Протокола на Държавната изпитна комисия.

ВАЖНО: В срок до 31.07.2024г. проектните предложения да бъдат изпратени по електронната поща, в PDF-формат, подписани с университетски сертификат или със сканиран подпис, на адресите на проф. Драйшу (ald@phys.uni-sofia.bg) и на госпожа Мишева (vmisheva@phys.uni-sofia.bg). Средствата, предоставени по Програмата на ФзФ, следва да бъдат усвоени до 31.12.2025 г., а отчетът за постигнатите резултати – да бъде изготвен до 1 месец след приключване на всеки етап (31.01.2026 г.).

Задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение, формуляр за което ще откриете по-надолу в текста. Пълната процедура по кандидатстване е описана в специфичните правила за Физически факултет. Кандидатите подават още копие на дипломата за ОКС „магистър“ (за кандидатстване за млад учен) и дипломата за ОНС „доктор“ (за кандидатстване за постдокторант). Подават се още два документа – заявление и декларация за липса на двойно финансиране (вижте приложенията).

Назначавания на успешните кандидати: Не се допуска срокът за назначение да е по-къс от 6 месеца.

ИНДИКАТОРИ: Към научната продукция се отчита тази, която се открива в базите данни Web of Science и Scopus. В публикациите в резултат на работата по Програмата, задължително се изписват благодарности. Примерен текст: Това изследване е подкрепено от Министерство на образованието и науката по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ ИЛИ This research is supported by the Bulgarian Ministry of Education and Science under the National Program “Young Scientists and Postdoctoral Students – 2”.

ВАЖНО: ОТЧИТАНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДА НЕ СА ФИНАНСИРАНИ от други източници.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заявление за участие в конкурса ;

2. Бланка за проектно предложение ;

3. Декларация за липса на двойно финансиране ;

4. Вътрешни правила на ФзФ .