Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Прием в магистърски програми

   

 

Пълната информация за приема можете да намерите тук http://ma.su-phls.info/

Документи за кандидатстване в летния прием на Философски факултет ще се приемат от 28.01.2020 г. до 30.01.2020 г. в зала 63 на Ректората, Южно крило, етаж 3, от 9,30 до 17ч.

 

Изпитите ще се проведат на 31.1.2020г.

Магистърски програми, за които може да се кандидатства

 • Специалност Философия

Магистърска програма „Философия с преподаване на английски“ редовна форма - 7 бройки държава субсидия и 25 бройки платена форма на обучение

Магистърска програма „Философия с преподаване на английски“ задочна форма - 25 бройки платена форма на обучение

Магистърска програма „Интегративна биоетика“ - 8 бройки държава субсидия и 25 бройки платена форма на обучение

Магистърска програма „Философия за средните училища“ - 6 бройки държава субсидия и 25 бройки платена форма на обучение

Магистърска програма „Реторика“ редовна форма - 8 бройки държава субсидия и 25 бройки платена форма на обучение

Магистърска програма „Реторика“ задочна форма - 5 бройки държава субсидия и 25 бройки платена форма на обучение

 • Специалност Политология

Магистърска програма „Политически патологии на глобализиращия се свят (на английски език)“ - 25 бройки платена форма на обучение

 • Специалност Европеистика

Магистърска програма „Европейски проекти“ - 6 бройки държава субсидия и 25 бройки платена форма на обучение

 • Специалност Библиотечно-информационни науки

Магистърска програма „Библиотечно-информационни науки и културна политика“ - 25 бройки платена форма на обучение

Магистърска програма „Библиотечно-информационни технологии“ -25 бройки платена форма на обучение

Необходими документи за кандидатстването:

 • Диплома за завършено висше образование със степен ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование!!! Можете да добавите и диплома за магистър след висше образование, но тя ще бъде взета под внимание само в случаите, когато такива са изискванията на програмата, за която кандидатствате.

Ако кандидатстващите са завършили през настоящата година и все още нямат издадена диплома предоставят:

 • За студенти от друг ВУЗ - академична справка или нотариално заверено копие на академичната справка
 • За студенти на Софийския университет - уверение, издадено и заверено от отдел Студенти.

Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.
Заплащането на таксата за участие в приема може да направите:

 • В брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V);
 • По банков път на сметка:БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  BIC CODE: BNBGBGSD
  Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
  Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите, на които ще се явявате.