Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Социология / Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д.с.н. Таня Чавдарова

тел.: 02 870 62 60

е-mail: tchavdarova@phls.uni-sofia.bg

tprchr

 

Каква е ценността на хората за организациите и как те развиват техния потенциал и таланти? Ще отговорим на тези въпроси заедно. Ще открием, че функционирането на пазара на труда и представянето на организациите зависи от начина, по който топ мениджмънтът формулира и прилага стратегии за развитие на хората и стимулира тяхната иновативност. Хората, организациите и трудовия пазар са сърцевината на глобалната икономика и на тази програма.

Магистърската програмата „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси“ се осъществява в редовна форма на обучение, което цели да подготви студентите, завършили дисциплини от социалните и хуманитарните науки, да се справят с предизвикателствата на развитието на човешките ресурси в контекста на глобалния пазар на труда.

Учебното съдържание е разпределено в три семестъра. В първия семестър се полагат основите на познанията по трудови пазари, трудово право, организационно поведение и мениджмънт, за да се осигури специализирана нагласа. После студентите се въвеждат в ключови за управлението на човешките ресурс теми. В тези курсове Вие учите главните отговорности на специалистите по човешки ресурси и се обучавате на различни стратегии за тяхното изпълнение.

Програмата комбинира науката и практиката. Докато академичната й ценност е осигурена чрез утвърдени преподаватели, Вие ще имате възможността през третия семестър да дискутирате различни въпроси с практикуващи специалисти по човешки ресурси. Интерактивното обучение, работата в екип, изискуемият стаж осигуряват необходимия контекст за учене и стартиране/развитие на успешна кариера в бизнес, публични или неправителствени организации.

Развитието на кариерата е ключова част от тази програма. Тя включва 90 часа (като минимум) стаж в различни организации. Той е шанс да приложите на практика теориите и техниките, усвоени по време на обучението. Ще Ви подпомогнем в търсенето на стаж, който е най-добър за Вас и Вашето развитие. На края на стажа от Вас се очаква да напишете и презентирате пред курса работа, демонстрираща сърцевината на Вашата образователна дейност по време на цялостното обучение и на стажа.

Учебният план на програмата се осъвременява и напасва към нуждите на пазара благодарение на непрестанния диалог между ръководството на програмата и Българската асоциация за управление на хора.

Обучението завършва с разработване на магистърска теза.

Условия за прием:

  • Придобита бакалавърска (с четиригодишно обучение) или магистърска (с петгодишно обучение) степен по: Социология, Психология, Икономика, Стопанско управление и всички останали специалности в професионално направление: Икономика и Управление, Право, Публична администрация, Културология, Политология, Европеистика, Философия, Антропология, История, Етнология, Туризъм и Социални дейности – само с профил Социална работа в сферата на трудовата заетост. Места, субсидирани от държавата, са предназначени само за кандидати с бакалавърска степен.
  • Приемат се и кандидати с бакалавърска или магистърска степен и от други хуманитарни науки при условие, че работят поне от шест месеца на трудов/граждански договор като специалисти/консултанти в областта на трудовите пазари и/или човешките ресурси. При кандидатстването си, наред с другите документи, само тези кандидати представят служебна бележка от изпълнителния директор на фирмата/организацията, в която работят, удостоверяваща трудовия стаж и длъжността, както и препоръка от прекия им ръководител.
  • Минимален успех от „Мн. Добър“ (4.50) (средно аритметичен успех от следването в бакалавърска или магистърска степен и оценка от държавния изпит/ дипломната работа); (Бележка: Студенти с по-нисък успех, но не по-нисък от „Добър 4.00“, могат да кандидатстват в програмата само за платено обучение.
  • Писмен изпит. (Бележка: Писменият изпит е задължителен и за студентите, кандидатстващи само за обучение срещу заплащане.)

Бал и балообразуване: Бал = успехът по т. 3 от условията за прием + оценката от писмен изпит. Кандидатите, получили на писмения изпит оценка „Слаб (2)“, не участват в класирането.

Писменият конкурсен изпит: Той се състои в двучасов писмен коментар на казус, третиращ съвременен социално-икономически проблем. Казусът разкрива социален факт. Пример: „Неомъжена жена във фертилна възраст кандидатства за работа. Одобряват я, но работодателят я моли да подпише декларация, че през следващите пет години няма да се омъжва и няма да ражда деца.“

Разработката на казуса изисква: (1) да се дефинира социалната ситуация, тоест да се разкрият най-важните аспекти на нейното съдържание – какъв социален въпрос/проблем повдига тя; за какви социални групи това е важен въпрос или проблем и в какъв точно смисъл е важен; (2) да се осъществи преход от дефинирането на социалния въпрос/проблем към идентифицирането на релевантни научни въпроси/проблеми; (3) идентифицираният научен проблем/проблеми да се анализират с помощта на теоретически инструменти – научни идеи и концепции. Фактите се интерпретират, като се разкрива социалната аргументация на конкретния начин на мислене, респ. смисъла на изложените действия за участващите актьори и се анализират последиците, които техните действия могат да имат за тях самите, за обществото като цяло или за отделни негови групи.

Изпитът не изисква специална предварителна подготовка, например задължително познаване на определени теории или факти от съвременния живот. При все това се предполага, че кандидатът за тази програма има интереси в социално-икономическата област, съответстваща култура и умение да борави с научна терминология. Изпитът проверява по специфичен начин способностите на кандидата за разбиране, за мобилизиране на знания и теоретично интерпретиране на социално-икономическите реалности.

Критерии за оценка на казуса: (1) аналитични умения: дълбочина в разбирането на изложения социален проблем(и) и извеждането на научни проблеми; (2) умения за структуриране на текст: обособяване на отделните части на текста, ясна постановка на теза и аргументи, завършеност на изложението; (3) стил: степен, в която се владее научният и българският изказ.