Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Социология / Градски изследвания

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: Доц. д-р Милена Якимова

тел.: 02 80 05 111 (202); 02 870 62 60;

e-mail: milena.iakimova@gmail.com

 

Магистърската програма въвежда студентите в практиките на изследване и планиране на модерния и на съвременния град, като се фокусира върху българския град днес чрез съчетание между традиционни и иновативни подходи към градската динамика като градоустройство, история, социални отношения и културни процеси. Целите на програмата са да подготви студентите за участие в социологически изследвания на града и за мониторинг и оценка на градски политики чрез овладяване на различни изследователски подходи и методи. Програмата предполага активно участие на студентите чрез регулярни анализи и презентации по предварително зададени въпроси, текстове, казуси, както и изследователска практика, която да предостави теоретична и практическа основа за подготовката на магистърската теза.

Възпитаници на програмата са провеждали и провеждат впечатляващи изследвания от интерес не само за академичните и административни институции, но и за широката публика и медиите, като например този: http://www.fadingsofia.rcss.eu/

Магистърската програма Градски изследвания е предназначена за студентите с бакалавърска степен по социални науки – Социология, Антропология, Теория и история на културата, История, Етнология, Политология, Европеистика, Философия, – но е отворена за бакалаври и магистри от всички професионални направления.

Отвореността на магистърската програма към студенти бакалаври и магистри от всички професионални направления задължава студентите с бакалавърска степен, различна от социология, да имат допълнителен модул от три основни социологически дисциплини.

 

Условия за прием:

1. Могат да кандидатстват всички студенти с бакалавърска степен от университетите в страната и чужбина с успех от бакалавърска степен, по-висок от мн. добър (4,50) (средноаритметичен успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит/дипломната работа);

2. Събеседване (интервю) с кандидатите относно мотивацията и интересите им в полето на градските изследвания, както и общата им подготовка в полето на социалните науки.

Балообразуване: Състезателният бал на кандидатите се образува от средноаритметичния успех от т. 1 и т. 2.

Забележка: При равни други условия предимство имат студенти, завършили бакалавърска степен в специалност Социология в Софийския университет.