Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Публична администрация / Публичeн мениджмънт и политики

   
Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Татяна Томова
тел.: (+359) 2 971 51 84; ел. поща: t.tomova@phls.uni-sofia.bg
Координатори:
гл. ас. д-р Елена Калфова ел.поща: e.kalfova@gmail.com
гл. ас. д-р Мария Коцева ел. поща: maria_kotseva@yahoo.com
ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ
ИНФОРМАЦИОННА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Целта на Магистърска програма „Публичен мениджмънт и политики“ e да създава и развива компетенции за работа в звената на публичните институции и в отделите на неправителствените и експертните организации, които се занимават с разработване, прилагане и оценка на стратегии, политики, програми и проекти. Програмата предлага знания за съвременните подходи в публичното управление и за професионалните методи за идентификация на публичните проблеми, за формулиране на целите, за сравнителен анализ на алтернативни инструменти за постигането им, за предварителна и последваща оценка на резултатите. Тя е ориентирана към развитие на професионални умения за анализ и разработване на политики, приложими във всички сфери на публичното управление. По този начин програмата отговаря на нарастващата нужда от професионалисти със специфични аналитични умения и стратегически виждания в областта на публичните политики и чрез създаването им допринася за качеството на публичните дейности.
Магистърският курс включва:

  • основен блок базисни знания и умения, необходими за всеки специалист в областта на публичните политики;
  • специализиращ блок, насочен към развитие на знанията за конкретни секторни и хоризонтални политики и за специфичните им инструменти.

Условия за прием:
1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър;
3. С кандидатите за места по държавна субсидия се провежда събеседване по приложен кръг от теми. Представянето на кандидатите се оценява по шестобалната система.
4. С кандидатите само за места срещу заплащане – приемът се извършва по документи.

Балообразуване и класиране:
За кандидатите за места държавна поръчка – балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.
За кандидатите за места срещу заплащане – балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване.
При равен успех предимство имат кандидатите от Софийския университет и владеещите английски език, като равнището на владеене се удостоверява с документ.
Занятията се провеждат в делничните дни след 17 ч. и/или в събота и неделя.
Програма за събеседване за Магистърските програми към специалност „Публична администрация“:
1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;
2. Политика и администрация.
3. Членството на България в ЕС и влиянието му за развитието на публичната администрация;
5. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;
6. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;
7. Професионален опит на кандидата;
8. Основни квалификации на кандидатите;
9. Реализация на „магистъра по публична администрация“;
10. Лични планове за професионална кариера.
Критерии за оценка: знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат Магистърските програми по Публична администрация; способност за самооценка на компетенциите на кандидата.
Препоръчителни материали за подготовка:

  1. Материали относно нормативната уредба на българската администрация (Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за нормативните актове и др.)
  1. Материали относно стратегическото целеполагане в областта на публичната администрация (Оперативна програма „Добро управление”, Стратегия за развитие на българската администрация 2014-2020 г. и др.)

Учебен план за МП “Публичен мениджмънт и политики“ – PDF
Учебен план за МП “Публичен мениджмънт и политики” – EXE
Съдържание на учебните програми:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗАД./ИЗБ. СЕМ. КР.
Многостепенна система на управление З 1 5
Публичен мениджмънт за ръководители З 1 5
Сравнителни публични политики З 1 5
Стратегическо управление за ръководители З 2 5
Управление на конфликти З 2 5
Методи и техники за анализ на публичните политики З 3 5
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ      
Лидерство и лидерски умения И 1 5
Оценка на административен капацитет И 1 5
Политическо представителство и публична власт И 1 5
Приложение на теориите на игрите в социалните науки И 1 5
Теории за обществения и публичния избор И 1 5
Финансов анализ на публичните политики И 1 5
Изследователски методи при оценка на публични политики И 2 5
Оценка на въздействието на регулациите И 2 5
Проектиране и управление на организационни структури И 2 5
Разработване и оценка на програми И 2 5
Управление на проекти И 2 5
Изработване на политики в ЕС И 3 5
Политика в общината и населеното място И 3 5
Политики към малцинствата И 3 5
Регионална политика И 3 5
Социални и здравни политики И 3 5