Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Публична администрация / Европейска публична администрация

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: доц. д-р Милена Стефанова

тел.: (++359) 2 971 51 84

е-mail: milena@phls.uni-sofia.bg

Координатори:

гл. ас. д-р Елена Калфова ел.поща: e.kalfova@gmail.com

гл. ас. д-р Мария Коцева ел. поща: maria_kotseva@yahoo.com

Условия за прием:

Придобилите магистърска степен по европейска публична администрация притежават необходимата професионална компетентност относно: функционирането на европейските институции; европейското право и европейските правни системи; бюджетните процеси в ЕС, ръководството на административните органи в различни сфери; управлението на човешките ресурси от централната и местната администрация; управлението на програми и проекти с обществена полза.

В курса на обучението студентите придобиват допълнителни умения за: прилагане в практиката на нормативните документи, комуникация с европейските институции и техните представители; вземане на управленски решения в сферата на администрацията в условията на демократично управление.

Програмата се осъществява в партньорство с Европейски институт – София, където се провежда практическо обучение.

Магистрите по европейска публична администрация имат необходимата подготовка за работа в специализираните институции на Европейския съюз, както и в звената от държавна администрация, осигуряващи изпълнение на ангажиментите на Р България във връзка с членството в ЕС.

Условия за прием:

1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над Добър;

3. Събеседване с кандидатите по приложен кръг от теми. Представянето на кандидатите се оценява по шестобалната система.

Балообразуване: Средна оценка от изискванията за прием – т. 2 и т. 3. При равен успех предимство имат кандидатите от Софийския университет и владеещите английски език, като равнището на владеене се удостоверява с документ.

Учебните занятия в редовна форма се провеждат в делничните дни след 17,00 часа и/или в събота и неделя.

Програма за събеседване за Магистърските програми към специалност „Публична администрация“:

1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;

2. Политика и администрация.

3. Членството на България в ЕС и влиянието му за развитието на публичната администрация;

5. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;

6. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;

7. Професионален опит на кандидата;

8. Основни квалификации на кандидатите;

9. Реализация на „магистъра по публична администрация“;

10. Лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка: знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат Магистърските програми по Публична администрация; способност за самооценка на компетенциите на кандидата.

 

Препоръчителни материали за подготовка:

 

  1. Материали относно нормативната уредба на българската администрация (Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за нормативните актове и др.)
  2. Материали относно стратегическото целеполагане в областта на публичната администрация (Оперативна програма „Добро управление”, Стратегия за развитие на българската администрация 20014-2020 г. и др.)