Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Културология / История на жените и половете

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д-р Красимира Даскалова
е-mail: daskalova@phls.uni-sofia.bg

 

В партньорство с четири европейски университета, Философският факултет на СУ предлага първата европейска интердисциплинарна магистърска програма История на жените и половете. Предназначена е за студенти, желаещи да получат експертни знания и международен опит в областта на историческите и социалните изследвания на взаимоотношенията между половете и да участват в международен обмен.

Програмата лансира интегрални перспективи, за да разположи изучаваните процеси в по-широк контекст. Със своя сравнителен и транснационален фокус програмата цели да: изследва в историческа перспектива свързаните с взаимоотношенията между половете различия и сходства в европейските култури и общества; изследва ролята на пола в европейската история, във формирането на индивидуални и колективни идентичности; постави под въпрос неравенствата, свързани с половите йерархии в различни социални контексти.

Учебният план е изработен в съответствие с принципите на Болонската декларация. Той е съгласуван между университетите партньори, за да осигури оптимални възможности за мобилност на студентите. Всеки от университетите-партньори: Виенски университет (координатор), Австрия, СУ „Св. Климент Охридски“, България, Университет Люмиер, Лион, Франция, Централноевропейски университет Будапеща, Унгария, и Университета в Глазгоу, Великобритания – предлага курсове по основни въпроси на социалните изследвания на пола и историята на жените и половете. Удържайки като водеща историческата перспектива, с подчертан акцент върху социално- и културноисторическата гледна точка, интердисциплинарните учебни курсове привличат материал и методологически иновации и от други дисциплини като философия, социология, антропология, литературна теория.

Организация на учебния процес: Учебният план включва неголямо ядро (общо 20 кредита) от задължителни курсове, предназначени да въведат основни понятия, подходи и методи на историята на жените и половете и богат набор от избираеми курсове (общо 60 кредита), което дава възможност на студентите за индивидуализация на обучението и профилиране в съответствие със собствените интереси. Избираемите курсове създават оптимален баланс между по-широка перспектива, отворена към социалните и исторически изследвания на взаимоотношенията между половете и необходимия минимум от знания в някои основополагащи проблемни области.

Студентите от магистърската програма се обучават поне един семестър в някой от университетите партньори – във Виена, Глазгоу, Лион и Будапеща (обмяната се финансира по програмата ЕРАЗЪМ) и участват в международна интензивна програма след втория семестър (финансирана от Европейския съюз), провеждана всяко лято в различна страна. Част от курсовете в СУ се предлагат и на чужд език.

Условия за прием:

1. Завършена образователна степен „бакалавър,“ или магистър след средно образование, удостоверена със съответния документ (диплома) с успех минимум Добър.

2. Свободно писмено и говоримо владеене на поне два от езиците, на които се преподава в университетите партньори (български, английски, немски, френски), удостоверено с документ за езикова квалификация.

3. Мотивационно писмо до две страници (желателно на английски език) и събеседване за мотивацията, очакванията и общата подготовка.

Балообразуване: среден успех от т. 1 и т. 3 от условията за прием.