Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Библиотечно-информационни науки / Управление на електронно съдържание

   

Програмата не обявява прием за учебната 2022/23

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)
Форма на обучение: задочна
Ръководител: проф. дфн Оля Харизанова
тел.: 02 8704236
е-mail: oharizanova@phls.uni-sofia.bg

В магистърска програма „Управление на електронно съдържание“ (УЕС) се приемат студенти за обучение в задочна форма. Обучението е с продължителност два семестъра.

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен) в следните професионални направления:

– 3.5 Обществени комуникации и информационни науки,

– 4.6 Информатика и компютърни науки.

Кандидатите трябва да са завършили някоя от следните специалности:

– Печатни комуникации,

– Библиотекознание и библиография,

– Библиотечен мениджмънт,

– Библиотечно-информационни науки,

– Библиотечно-информационни дейности,

– Комуникации и информиране,

– Архивистика и документалистика,

– Информационни фондове на културно-историческото наследство,

– Култура и медии,

– Информационни ресурси на туризма,

– Информационни технологии в съдебната администрация,

– Медии и журналистика,

– Информационни технологии,

– Информационно брокерство,

– Информатика и информационни технологии.

Кандидатите трябва да се явят на събеседване по предварително обявен въпросник.

 

Обучението в магистърска програма „Управление на електронно съдържание“ (УЕС) се провежда съобразно съвременните национални и международни изисквания. Програмата се основана на интердисциплинарен подход и подготвя специалисти в нова и перспективна област – създаване, разпространение и анализ на електронни ресурси чрез компютърни мрежи и най-вече интернет. Застъпени са няколко научни направления: организация и управление на информацията, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), история на средствата за комуникация, музеология, културна политика. Обучението е изградено на модулен принцип, като се постига баланс между знанията и уменията в изброените направления.

В съдържателен план програмата обхваща процеса на подготовка на електронни и онлайн издания, контент маркетинга и новите бизнес модели за разпространение на електронно съдържание, а също така тематиката, структурата на електронните информационни ресурси и начините на достъп до тях. Студентите придобиват ключови умения за: работа с пълнотекстови информационни ресурси и извличане на информация, необходима за тяхната професионална реализация и/или образование; използване на различни формати за подготовка на текстове за електронно публикуване; оценка и анализ на моделите за подготовка и разпространение на електронно съдържание; организиране и участие в дискусии, делови срещи, презентации и други форми на делово общуване.

Завършилите УЕС могат да се реализират успешно и в: библиотеки – обществени, научни, училищни и университетски, специални; информационни центрове към различни институции и организации с изследователски, производствени, брокерски или дистрибуторски функции; издателства и редакции на средства за масова комуникация; центрове за информационно обслужване и международен информационен обмен; организации за разпространение и търговия на информационни ресурси.

Завършилите магистърската програма могат да кандидатстват за докторантура, а също да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност.

Балообразуване:

Класирането се извършва въз основа на средния успех от дипломата и оценката от събеседването.

Въпроси за събеседване за магистърска програма „Управление на електронно съдържание“

 

1. Кои според вас са основните средства за достъп до информация днес?

2. Използвате ли интернет за търсене на информация?

  • Ако отговорът ви е „да“, каква по-точно информация търсите най-често?
  • Ако отговорът ви е „не“, но все пак използвате интернет, за какво по-точно?
  • Ако изобщо не използвате интернет, защо?
  • Каква според вас е разликата между електронно съдържание и електронен информационен ресурс?
  • Използвате ли средство за четене на електронен контент?
  • Ако отговорът ви е „да“, какъв по-точно?
  • Ако отговорът ви е „не“, защо?

5. Според вас колко издателства в България разпространяват електронни книги?

6. Според вас кои са водещите световни организации в разпространението на електронно съдържание?

7. Според вас кои са водещите разпространители на електронно съдържание в България?

8. Каква е вашата представа за съвременно информационно общество?

9. Какви по-конкретно са вашите мотиви за кандидатстване в магистърска програма „Управление на електронно съдържание“?

10. Какви знания и умения очаквате да придобиете по време на обучението ви в магистърска програма „Управление на електронно съдържание“?