Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Библиотечно-информационни науки / Библиотечно-информационни технологии

   

Срок на обучение: 2 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: задочна

Ръководител: доц. д-р Милена Миланова

тел.: 02 8704236

е-mail: mmilanovam@phls.uni-sofia.bg

В магистърска програма „Библиотечно-информационни технологии“ (БИТ) се приемат студенти за обучение в задочна или дистанционна форма. Обучението е с продължителност два семестъра.

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен).

Кандидатите трябва да се явят на събеседване по предварително обявен въпросник.

Класирането се извършва въз основа на средния успех от дипломата и оценката от събеседването.

Обучението в магистърска програма „Библиотечно-информационни технологии“ (БИТ) се провежда съобразно съвременните национални и международни изисквания. Застъпени са няколко научни направления: библиотекознание, библиография, организация и управление на информацията, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), история на средствата за комуникация, музеология, културна политика, организация и управление на културни институции. Обучението е изградено на модулен принцип, като се постига баланс между знанията и уменията в изброените направления.

Студентите придобиват професионални компетентности, свързани с: поддържане и развитие на библиотечни дейности, изграждане и поддържане на системи за оценка и анализ на бази от данни и информационни масиви, организация и управление на информационни ресурси, прилагане на съвременни технологии в информационното обслужване, планиране и създаване на информационни продукти, сътрудничество с различни културни институции. Наред с изброеното се усвояват управленски умения за организация на дейностите в т. нар. „интелигентни организации“, както и изследователски нагласи към явленията и процесите в информационния сектор.

Завършилите БИТ са подготвени за работа в: библиотеки – обществени, научни, училищни и университетски, специални; информационни центрове към различни институции и организации с изследователски, производствени, брокерски или дистрибуторски функции; документационни служби към издателства и редакции на средства за масова комуникация; центрове за информационно обслужване и международен информационен обмен; разпространение и търговия на информационни ресурси.

Завършилите магистърската програма могат да кандидатстват за докторантура, а също да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност.

Въпроси за събеседване за магистърска програма „Библиотечно-информационни технологии“ (неспециалисти)

1. Кои според вас са основните средства за достъп до информация днес?

2. Използвате ли интернет за търсене на информация?

- Ако „да“, каква по-точно информация търсите най-често?

- Ако „не“, но все пак използвате интернет, за какво по-точно?

- Ако изобщо не използвате интернет, защо?

3. Имате ли читателска карта за библиотека?

- Ако имате читателска карта, какви библиотечни услуги използвате най-често?

- Ако нямате читателска карта, защо?

4. Според вас колко библиотеки има в България в момента?

5. Каква е вашата представа за библиотека в съвременното информационно общество?

6. Какви по-конкретно са вашите мотиви за кандидатстване в магистърска програма „Библиотечно-информационни технологии“?

7. Какви знания и умения очаквате да придобиете по време на обучението ви в магистърска програма „Библиотечно-информационни технологии“?