Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Кристина Ангелова Дончева, Философски факултет

Ректорат, Нова конферентна зала

Публична защита на КРИСТИНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“ (Теория и история на културата. Антропология на традиционното общество в България), отчислена с право на защита. Тема на дисертацията: “Празник и промяна. Коледа и Гергьовден от ХІХ до ХХІ век”.

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател на научното жури: доц. Д-р Георги Александров Вълчев

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 24.02.2020 г. в 11:10 ч.