Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калоян Емилов Методиев, Философски факултет

Философски факултет, бул. "Цариградско шосе" 125, 4 блок, зала 300

 

Защита на докторската дисертация на Калоян Емилов Методиев „Генерационна динамика и биологично-възрастови фактори в българската политика (1989-2006)” по специалност „Политология”, в професионално направление 3.3. Политически науки, Шифър 05.11.02 /Политология/. Докторант на самостоятелна подготовка.

Председател на научното жури; доц. д-р Мария Андонова Пиргова

 

Автореферат

Рецензенти

Становища