Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Иво Емилов Страхилов, Философски факултет

Ректорат, Ново крило, ІІІ етаж, Нова конферентна зала

Публична защита на ИВО ЕМИЛОВ СТРАХИЛОВ, редовен докторант докторант към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма Културология (България – исторически стереотипи и съвременни европейски образи), на дисертация със заглавие “Тракийският“ разказ в съвременна България – стари легитимационни рефлекси или търсене на европейска принадлежност (исторически образи, културни стереотипи и идеологически конструкти) ”.

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател на научното жури: проф. д-р Райна Димитрова Гаврилова

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 02.05.2019 г. в 15.15 ч.