Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Проекти и партньори / Проекти от 2018г.

   

Следните проекти бяха определени като особено значими от факултетната научна комисия:

 

А) Общофакултетен проектИзследване на мотивите и нагласите за отпадане на студентите в І курс на бакалавърска степен на обучение във Философски факултет“ с ръководител доц. Калоян Харалампиев;

Проектът е значим по своята същност и има институционална тежест. Анализът на получените резултати от проучването откроява следните причини за отпадане:

- Неинформиран или неадекватен избор на специалност;

- Разочарование от предмети/преподаватели/учебен процес;

- Липса на социална интеграция;

- Прехвърляне в друга специалност/факултет/университет.

Резултатите от проучването дават възможност да се набележат мерки, които да подпомогнат вземането на управленски решения за намаляване броя на отпадащите студенти, в няколко проблемни области:
- Интеграция в академичната и социалната среда;
- Усвояване на практически умения и умения за решаване на специализирани проблеми;
- Елементи на учебната среда (структура на учебния план, достъп до специализирана учебна литература, организация на изпитните сесии и организация на учебния процес);

- Умения на преподавателите за включване на всички студенти в дискусиите и даване на добра обратна връзка по отношение на учебния процес;

Резултатите от това проучване ще бъдат предоставени на катедрите/специалностите за мнения и предложения за справяне с негативните тенденции и намаляване броя на отпадащите студенти.

 

Б) „Кибертормоз сред българските младежи: разпространеност, последици и възможност за справяне“ с ръководител проф. Ирина Зиновиева;

Темата за изследването на кибертормоза е сравнително нова и поради това представлява интересно предизвикателство в теоретичен, методологически и емпиричен план за съвременната психология. Интересен е и въпросът в каква степен този феномен е част от българската социокултурна среда и в какви форми се проявява той. За целта на проекта е проведено емпирично проучване върху извадка от 302 души между 18 и 35- годишна възраст. Получените резултати показват следното:

- почти половината от изследваните лица някога в живота си са били обект на въздействия в интернет, които се преживяват като тормоз;

- почти една пета от респондентите са били обект на някои от формите на кибертормоз два или повече пъти;

- една четвърт от всички изследвани лица са били обект на сравнително чести опити за кибертормоз;

 

Проектите на Философски факултет за 2018 година:

Маркс след марксизмите

Воля и интелект в Средновековието

Tractatus Logico-Philosophicus / Logischphilosophische Abhandlung 1918 – 2018: The Beginning of Philosophical Modernity / Der Beginn der philosophischen Moderne

Национална конференция с международно участие „Обща и сравнителна реторика“

Апробация на въпросник за проблемни личностни черти в начална училищна възраст

Кибертормоз сред българските младежи: разпространеност, последици и възможности за справяне

Разработване на модел за ефективни действия на институциите при сигнал за реализирано насилие в училищна среда

Политически измерения на радикализацията в България: съвременни аспекти

Разработване на индекс за измерване на състоянието на публичното управление в България

Ловеч в българското културно пространство (история и съвременност, културни институции, културно наследство и съвременни технологии)

Изследователски стратегии, техники и методи за емпирични изследвания в социалните науки: съставяне и превод на учебно помагало с водещи текстове

Графитите в София. изследване на градсkата kултура и нейните форми на изразяване

Изследване на мотивите и нагласите за отпадане на студентите в І курс на бакалавърска степен на обучение във Философски факултет“

Екология на виртуалните реалности: кибернетична трансхуманизация

Читателски практики в дигитална среда. Българският случай