Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология - Социология на властта), обявен в ДВ бр.65 от 28.07.2023 г.

   

Кандидат: доц. дн Милена Якимова Якимова

Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология - Социология на властта), обявен в ДВ бр.65 от 28.07.2023 г.

Председател на научното жури: проф. д-р Даниела Колева

Рецензии:

Становища:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 10.01.2024 г. от 16.00 ч, зала 404, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125