Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.3. Философия, обявен в ДВ, бр. 67 от 12.09.2023

   

Кандидат: доц. д-р Иван Георгиев Колев

Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.3. Философия (Философска антропология, Философия на изкуството, Метафизика), обявен в ДВ, бр. 67 от 12.09.2023 .

 

Председател на научното жури: проф. дфн Владимир Градев

 

 

Рецензии:

 

 

Становища:

 

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.12.2023 г. от 16.00 ч, зала „Яйцето“, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125