Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен в ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.

   

Кандидат: гл.ас. д-р Велислава Юриева Петрова

Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Антропология на съвременните културни практики. Изследвания на материалната култура), обявен в ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.

Председател на научното жури: доц. д-р Галина Николаевна Гончарова

Резюмета на рецензираните публикации

Рецензии:

Становища:

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 02.02.2024 г. от 13.00 ч, Заседателна зала № 2, Ректорат, бул. „Цар Освободител” № 15