Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика - Странознание на Великобритания с преподаване на английски език), обявен в Държавен вестник бр. 33 от 17.04.2018 г.

   

Кандидат: доц. дфн Благовест Сотиров Моллов