Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ по професионално направление 3.2. Психология (Клинична психология), обявен в ДВ бр. 33/17.04.2018 г.

   

Кандидат: доц. д.пс.н. Румяна Кирилова Крумова-Пешева