Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.5.Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – Организация и управление на библиотеките), обявен в ДВ, бр.24 от 16.03.2018г.

   

Единствен кандидат: гл. ас.д-р Анета Дончева Дончева

Председател на научното жури: проф. дфн Оля Борисова Харизанова

Авторска справка

Рецензии:

Становища:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 10 септември 2018 г. от 14,00 ч. бул.”Цариградско шосе” № 125, етаж 4, ауд. 423