Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 3.3. Политически науки (Регионално управление и политика), обявен в ДВ бр.93 от 26.11.2019 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Елена Ангелова Калфова-Войнова

Председател на научното жури: доц. д.п.н. Милена Христова Стефанова

Материали:

Списък на научните публикации на кандидата

Резюме на научните публикации на кандидата

Рецензии:

  • проф. д-р Александър Иванов Маринов BG ENG
  • доц. д.п.н. Милена Христова Стефанова BG ENG

Становища:

  • проф. д.п.н. Тодор Александров Танев BG ENG
  • проф. д-р Людмил Любомиров Георгиев BG * ENG *
  • доц. д-р Татяна Трифонова Томова BG ENG
  • доц. д-р Блага Иванова Благоева BG ENG
  • доц. д-р Александър Иванов Вълков BG ENG

 

Заключителното заседание ще се проведе на 13 април /понеделник/ 2020 г., от 13:00 ч.

*Поради допусната от автора техническа грешка в името на конкурса, файловете на становището на български и английски език са подменени на 03.04.