Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 2.3. Философия (Философия на Новото време и Съвременна философия), обявен в ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Васил Бранимиров Видински