Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 2.3. Философия /Естетика/, обявен в ДВ, бр. 44/29.05.2018 г.

   

Единствен кандидат: гл.ас. д-р Петър Пламенов Станоев

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Любенов Гънгов

Списък с научните публикации на кандидата

Авторска справка

Рецензии:

Становища:

Заключителното заседание на журито ще се проведе на 29.11.2018 г. от 10 часа в зала 63, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски”.