Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 2.3. Философия (Антична и Средновековна философия), обявен в ДВ, бр. 44/29.05.2018 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Гергана Владимирова Динева

Председател на научното жури: проф. дфн Георги Каприев

Материали:
Резюме и авторска справка за приносния характер на монографията на гл. ас. д-р Гергана Динева
Списък с научните публикации на кандидата

Рецензии:

Становища:

Заключителното заседание ще се проведе на 20.11.2018 г. от 15.00 ч. в зала 63 на Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.