Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за професор по научно направление 3.1. Социология, антропология и науkи за kултурата (Теория и история на kултурата. Приложно kултурознание), обявен в ДВ, бр. 61 от 28 юли 2017г.

   

Кандидат: доц. д.н. Иван Димов Кабаков