Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за доцент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на труда), обявен в ДВ, бр. 61/ 28.07.2017 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Петя Иванова Славова