Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс по избор за доцент по професионално направление 3.2. Психология (Социална психология - социална психология на маргинализираните общности), обявен в ДВ, бр. 61 от 28.07. 2017г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Николай Георгиев Димитров

Председател на научното жури - проф.д.пс.н. Людмил Георгиев

Авторски справки за приносите и анотации на публикациите на гл. ас. д-р Николай Георгиев Димитров

 

Рецензии:

 

 

Становища:

 

13.12. 2017 г. от 13.00 ч. в 63 зала Ректорат