Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“ (за уч. 2022-23 г.)

   

За кого е предназначено обучението?

 

Обучението в СДК „Педагогическа психология“ предоставя отлични и иновативни възможности за придобиване на нова и допълнителна квалификация в областта на психологията на образованието.

 

В тази следдипломна квалификация могат да се включат както студенти, които все още се обучават, така и дипломирани специалисти (с различни образователни степени - бакалавър, магистър, доктор), които биха искали да работят в социално-образователен контекст.

 

Това обучение е подходящо за различни специалисти (психолози, педагози, социални работници, педагогически съветници, ресурсни учители, учители по психология, философия и др.), които желаят да работят в социално-образователни институции (детски ясли, детски градини, училища), дневни центрове, SOS-селища и др. неправителствени организации, институции за неформално образование и др.

 

 

 

Цели на обучението

 

В рамките на СДК „Педагогическа психология“ се подготвят специалисти, които да бъдат професионално компетентни да се грижат за личността и психичното здраве на подрастващи, учители, родители. Те трябва да могат да разпознават и активно да съдействат за преодоляване на затруднения в социално-личностното, когнитивно-интелектуалното, мотивационно-емоционалното развитие, да консултират и да оказват професионална грижа при възникнали трудности от различен характер (вътрешно личностен, междуличностен, социален, образователен).

 

 

 

Организация на учебния процес

 

Обучението в СДК „Педагогическа психология“ е едногодишно и се реализира от утвърдени преподаватели от СУ «Свети Климент Охридски», които са и високо квалифицирани специалисти с дългогодишен професионален опит.

 

Учебните занятия са само съботно-неделни и се реализират в рамките на два учебни семестъра. Изпитите са разпределени в две изпитни сесии (зимна и лятна).

 

По време на обучението и в рамките на отделните учебни предмети се представят и обсъждат актуални теми с ясно изразена приложно-практическа насоченост като: Психологията в образованието; Психология на личността; Мотивация за учене и саморегулация на поведението; Управление на емоциите и справяне със стреса в учителската професия; Психология на класната стая; Социално-психологически аспекти и предизвикателства пред общуването в училище; Психологическа подкрепа и работа с ученици със специални образователни потребности.

 

 

 

Форма на завършване

 

Обучението в СДК „Педагогическа психология“ приключва със защита на дипломен проект. След това се издава свидетелство от СУ „Свети Климент Охридски“, което е официално признато и свидетелства за придобита допълнителна професионална квалификация по „Педагогическа психология“, като са отбелязани и съответните квалификационни кредити.

 

 

 

Професионална реализация

 

Завършилите следдипломната квалификация „Педагогическа психология“ биха могли да работят в детски ясли, детски градини, училища, социално-образователни, ресурсни, психологически, педагогически и дневни центрове, както и в социално-образователни институции, предлагащи специализирани грижи и психологическа помощ на деца, ученици, учители, родители и др.

 

 

 

Кандидатстване и прием на документи

 

Информация за СДК „Педагогическа психология“ може да се получи от г-жа Анелия Георгиева на:

 

  • имейл: nel_georgieva@abv.bg
  • телефон: 02/ 9308 351 или 02/ 9871 046 (само в работни дни от 10-12 и 14-16 ч.)

 

Документите се подават по електронен път от 1 до 30 септември 2022г. на имейл: nel_georgieva@abv.bg / jankulova@phls.uni-sofia.bg и включват:

 

1) Заявка за участие (тук)

 

2) Ксерокопие от диплома за завършена образователна степен (ако кандидатът е студент, прилага уверение).

 

 

 

Такси за обучението

 

Одобрените кандидати заплащат таксите за обучение до 17.10.2022 г. по банков път, като копие от платежните документи задължително се изпраща по имейл на г-жа Ан. Георгиева (nel_georgieva@abv.bg).

 

 

 

Начало на уч. година и провеждане на занятията

 

Учебните занятия ще започнат (присъствено или дистанционно според обстоятелствата) на 5.11.2022 г.